Praca: Specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 137199

Warunki pracy

obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych powyżej 4 godz.,


wyjazdy służbowe z wykorzystaniem środków transportu publicznego i samochodów służbowych - prowadzenie samochodu służbowego (nieprzystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową).


wysiłek fizyczny (m. in. przemieszczanie się po administrowanych drogach, podnoszenie, dźwiganie, przenoszenie np. znaków itp.).


praca w terenie,


praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych, pod ruchem
(na administrowanych drogach), na wysokości, w hałasie.


praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,


bariery architektoniczne: praca w pomieszczeniach biurowych - brak przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych,


praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.


 

Zakres zadań

 • przygotowuje i prowadzi dokumentację związaną z letnim i zimowym utrzymaniem dróg
 • prowadzi merytorycznie sprawy związane z eksploatacją i utrzymaniem nawierzchni drogi, urządzeń odwadniających oraz zieleni przydrożnej
 • przygotowuje dokumenty dotyczące zamówień publicznych z zakresu bieżącego utrzymania dróg oraz uczestniczy w komisjach odbioru robót zlecanych i ich rozlicza
 • współpracuje z pracownikami Obwodów Drogowych przy dokonywaniu objazdów dróg i kontroli prowadzonych robót przez wykonawców zewnętrznych oraz przeglądów obiektów inżynierskich
 • bierze udział w przygotowaniu propozycji planów robót krótko i średniookresowych przesyłanych do Oddziału
 • prowadzi merytorycznie całość spraw dotyczących likwidacji szkód komunikacyjnych
 • uczestniczy w przygotowaniu projektów decyzji administracyjnych w sprawach: zajęcia pasa drogowego oraz kar za jego zajęcie, przywrócenia do stanu poprzedniego pasa drogowego, a także kar za wybudowanie lub przebudowę zjazdu bez zezwolenia
 • współpracuje z właściwymi służbami, w szczególności Policją i Strażą Pożarną

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne z zakresu budownictwa lub inżynierii lądowej lub transportu drogowego
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze drogownictwa
 • prawo jazdy kat. "B"
 • znajomość ustaw: o drogach publicznych, Prawo o ruchu drogowym, Prawo zamówień publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem terenu administrowanego przez Rejon
 • praktyczna umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu MS Office
 • kompetencje: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.,
 • znajomość zagadnień z inżynierii ruchu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia budowlane lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
 • przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – posiadanie aktualnego zaświadczenia