Praca: Specjalista

Podlaski Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku
Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 133342

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa;
 • praca w systemie jednozmianowym - 8 godzin;
 • praca w pomieszczeniu biurowym;
 • praca na wysokości do 3 metrów;
 • obsługa urządzeń biurowych;
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie;
 • brak pomieszczeń higieniczno - sanitarnych przystosowanych dla osób niepłenosprawnych;
 • brak windy, praca na parterze.

Zakres zadań

 • nalicza przy pomocy specjalistycznego programu płacowego uposażenia i inne świadczenia funkcjonariuszom w służbie i funkcjonariuszom rezerwy celem sporządzenia listy płac;
 • ewidencjonuje i rozlicza środki finansowe uzyskane ze zmniejszeń uposażeń z tytułu zwolnień lekarskich celem przekazania ich na fundusz nagrodowy;
 • współuczestniczy w planowaniu środków budżetowych na uposażenia i pozostałe należności funkcjonariuszy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej celem zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę;
 • sporządza informacje podatkowe PIT celem przekazania ich funkcjonariuszom oraz właściwym Urzędom Skarbowym;
 • sporządza zaświadczenia o uposażeniu funkcjonariuszy i nagrodzie rocznej dla celów emerytalnych w celu przekazania ich do Zakładu Emerytalno - Rentowego MSW.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze finansów jednostek budżetowych
 • znajomość przepisów prawa regulujących naliczanie uposażenia i innych należności pieniężnych funkcjonariuszy Straży Granicznej, ubezpieczeń zdrowotnych, Kodeksu Pracy;
 • znajomość ogólnych zasad sporządzania listy wynagrodzeń
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ