Praca: Specjalista

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 127169

Warunki pracy

Głównie praca administracyjno - biurowa w siedzibie urzędu. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, elektryczne urządzenia biurowe).Sporadyczna praca w terenie.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne pracy: 
Stanowisko pracy mieści się na II piętrze. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Urząd mieści się w budynku zabytkowym, nie posiada windy oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


 

Zakres zadań

 • Prowadzenie spraw z zakresu bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku lub szkód w środowisku oraz w zakresie historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi w celu zachowania we właściwym stanie środowiska naturalnego
 • Prowadzenie spraw związanych z nakazaniem wstrzymania podjętych bez zezwolenia działań pogarszających stan siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt lub podjęcie niezbędnych działań zapobiegawczych lub naprawczych w celu zachowania we właściwym stanie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt.
 • Współpraca z jednostkami właściwymi do prowadzenia monitoringu przyrodniczego na obszarach Natura 2000 oraz sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań ochrony obszarów Natura 2000, dotyczących stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt
 • Wykonywanie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie przyrody w trakcie gospodarczego wykorzystania zasobów i składników przyrody przez jednostki organizacyjne oraz osoby prawne i fizyczne
 • Wydawanie uzgodnień w toku postępowania prowadzonego przez marszałka województwa w sprawie tworzenia strefy przemysłowej.
 • Prowadzenie spraw z zakresu prowadzenia robót mogących wpływać na warunki wodne na obszarach form ochrony przyrody, a także w obrębie cieków naturalnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe profilowane w zakresie ochrony środowiska, architektury krajobrazu, biologii, geografii, fizyki, chemii, biotechnologii, rolnictwa, inżynierii środowiska, prawa
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość ustawy o ochronie przyrody
 • Znajomość zagadnień z zakresu ochrony przyrody
 • Znajomość przepisów prawa związanych z ochroną gatunkową roślin, grzybów i zwierząt
 • Znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość ustawy prawo ochrony środowiska
 • Znajomość ustawy Prawo Wodne
 • Znajomość ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie
 • Ogólna wiedza przyrodnicza
 • Umiejętność rozpoznawania gatunków podlegających ochronie i ich siedlisk, znajomość form ochrony przyrody
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność organizacji pracy
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Prawo jazdy kategorii B
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność pracy z systemami GIS
APLIKUJ TERAZ