Praca: Referent

Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Podlaski Kurator Oświaty poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 135483

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa
 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy
 • Obsługa klientów zewnętrznych
 • Praca w siedzibie urzędu (budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością, brak podjazdu, brak windy).

Zakres zadań

 • Przyjmuje i rozdziela korespondencję wpływającą do Kuratorium Oświaty w ramach Elektronicznego Zarządzania Dokumentami
 • Wykonuje czynności związane z EZD oraz czynności kancelaryjne w ramach EZD
 • Przygotowuje do przekazania do archwium zakładowego przesyłki na nośnikach papierowych zgromadzonych w składzie chronologicznym
 • Gromadzi i przygotowuje informacje dotyczące kontroli zarządczej zgodnie z obowiązującą procedurą
 • Przygotowuje do przekazania do archiwum zakładowego dokumentację elektroniczną na informatycznych nośnikach danych, zgromadzonych w składzie informatycznych nośników danych
 • Pełni funkcję koordynatora czynności kancelaryjnych w celu prawidłowego stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji kancelaryjnej w urzędzie

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 10 miesięcy doświadczenia zawodowego pracy biurowej


 • Grzeczność i uprzejmość
 • Otwarty stosunek do klienta
 • Umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • Znajomość przepisów z zakresu: ustawy o służbie cywilnej, kodeksu postępowania administracyjnego, prawa pracy, stosowania instrukcji kancelaryjnej
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Biegła umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kanadydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ