Praca: Referent

Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Podlaski Kurator Oświaty poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 135093

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa
 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy
 • Obsługa klientów zewnętrznych
 • Praca w siedzibie urzędu (budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością, brak podjazdu, brak windy).

Zakres zadań

 • Prowadzi archiwum zakładowe zgodnie z przepisami prawa, w tym przejmuje dokumentację spraw zakończonych ze wszystkich komórek organizacyjnych, przechowuje, zabezpiecza, porządkuje, udostępnia zgromadzoną dokumentację i prowadzi jej ewidencję, w tym sprawy prowadzone w EZD
 • Współpracuje oraz przekazuje akta do Archiwum Państwowego
 • Przejmuje i archiwizuje dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanych szkół i placówek z terenu województwa
 • Obsługuje osoby zgłaszające się do archiwum, w tym wydaje zaświadczenia i inne dokumenty dotyczące okresów nauki oraz okresów zatrudnienia
 • Porządkuje zasób archiwalny i dokumentację przyjętą w stanie nieuporządkowanym oraz wspiera pracowników w zakresie stosowania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt, prowadzenia teczek spraw, obiegu dokumentacji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego pracy w administracji


 • Grzeczność i uprzejmość
 • Otwarty stosunek do klienta, komunikatywność
 • Umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • Znajomość i umiejętność stosowania w praktyce przepisów prawa dotyczących: funkcjonowania archiwum oraz instrukcji kancelaryjnej, ustawy o służbie cywilnej, kodeksu postępowania administracyjnego
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kanadydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ