Praca: Referendarz

Urząd Statystyczny w Białymstoku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 125927

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera co najmniej 4 godziny dziennie,
 • praca w siedzibie urzędu

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble,
 • występują bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku (za wyłączeniem parteru) przez osoby niepełnosprawne ruchowo: schody, brak windy
 • w budynku nie występują uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy

Zakres zadań

 • realizuje badania statystyczne z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody i leśnictwa
 • współuczestniczy w analizie i kontroli wyników badań statystycznych dotyczących ochrony środowiska, ochrony przyrody i leśnictwa
 • pozyskuje dla potrzeb statystyki publicznej informacje dotyczące problematyki ochrony środowiska, ochrony przyrody i leśnictwa ze źródeł administracyjnych w celu poszerzania zakresu informacyjnego oraz kompleksowego ujęcia prezentowanych danych
 • przygotowuje publikacje, notatki sygnalne oraz opracowuje dane w formie zestawień i raportów
 • współuczestniczy w pracach związanych z merytorycznym opracowywaniem i zasilaniem statystycznych baz danych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • wiedza z zakresu ochrony środowiska; ochrony przyrody i leśnictwa
 • znajomość regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska; ochrony przyrody i leśnictwa
 • znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • komunikatywność, wysoka kultura osobista
 • zdolność analitycznego myślenia
 • umiejętność pracy zespołowej
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie literatury specjalistycznej
APLIKUJ TERAZ