Praca: Ratownik medyczny w ambulatorium

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
Ratownik medyczny w ambulatorium
Miejsce pracy: Białystok
Numer: StPr/21/3276
OBOWIĄZKI:
4. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:1. Wykonywanie zadań związanych z zabezpieczeniem medycznym ćwiczeń i szkoleń 25. WOG i jednostek będących na zabezpieczeniu medycznym 25. WOG,2. Prowadzenie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy dla pracowników resortu obrony narodowej i żołnierzy,3. Przeprowadzanie kontroli stanu sanitarno-higienicznego i epidemiologicznego obiektów żywnościowych oraz czystości personelu wykonującego zadania związane z kontaktem z żywnością,4. Opracowywanie sprawozdań sanitarno-epidemiologicznych,5. Rozdzielanie sprzętu i materiałów medycznych,6. Prowadzenie dokumentacji związanej z udzieloną pomocą, zastosowanymi zabiegami, konserwacją bieżącą aparatury,7. Prowadzenie ewidencji materiałów i rzeczowych aktywów trwałych środków obrotowych oraz pozostałych środków w systemach informatycznych,8. Księgowanie zrealizowanych dokumentów przychodowych i rozchodowych oraz opisywanie faktur dotyczących zakupu usług i materiałów,9. Prowadzenie sprawozdawczości wynikającej z przepisów i postawionych zadań.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie zawodowe, medyczne


Wymagania inne:

2. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:Zawód ratownika medycznego może wykonywać osoba, która spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym:1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;2) posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie tego zawodu;3) wykazuje znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającym do wykonywania tego zawodu i złożyła oświadczenie o następującej treści: "Oświadczam, że władam językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu ratownika medycznego", z zastrzeżeniem, że wymóg ten nie dotyczy osoby, która ukończyła studia wyższe na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne lub studia w zakresie ratownictwa medycznego, prowadzone w języku polskim lub publiczną szkołę policealną lub niepubliczną szkołę policealną o uprawnieniach szkoły publicznej, kształcącą w języku polskim.4) spełnia następujące wymagania:a) rozpoczęła przed dniem 1 października 2019 r. studia wyższe na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne i uzyskała tytuł zawodowy licencjata lub magistra na tym kierunku (specjalności) lubb) rozpoczęła po roku akademickim 2018/2019 studia wyższe przygotowujące do wykonywania zawodu ratownika medycznego, prowadzone zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 68 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374 i 695), i uzyskała tytuł zawodowy licencjata oraz złożyła z wynikiem pozytywnym Państwowy Egzamin z Ratownictwa Medycznego, zwany dalej "PERM", lubc) rozpoczęła przed dniem 1 marca 2013 r. naukę w publicznej szkole policealnej lub niepublicznej szkole policealnej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego ratownik medyczny albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie ratownik medyczny, lubd) posiada dyplom wydany w państwie innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederacja Szwajcarska lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równoważny z dyplomem uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzającym tytuł zawodowy ratownik medyczny, i uzyskała prawo pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z odrębnymi przepisami, lube) posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu ratownika medycznego nabyte w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uznane w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220).3. WYMAGANIA DODATKOWE (PREFEROWANE):- odporność na stres;- umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, stanowczość;- umiejętność pracy pod presją czasu;- dyspozycyjność;- umiejętność pracy w zespole;- samodzielność, dobra organizacja pracy własnej;- odpowiedzialność;- zdolność analizy i syntezy informacji;- biegła obsługa komputera w środowisku Windows z podstawowym oprogramowaniem Ms Office (Excel, Word, Power Point).

Miejsce pracy:

Białystok


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 4 300 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku

APLIKUJ TERAZ