Praca: Radca prawny

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 107406

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,
- zagrożenie korupcją.


Praca wykonywana w budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Mickiewicza 3. Stanowisko pracy mieści się na 2 piętrze. Budynek uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz wymagań dostępności dla osób na wózkach inwalidzkich (podjazd, windy). Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

Zakres zadań

 • opiniuje projekty aktów prawnych wydawanych przez Kierownictwo Urzędu, organy administracji zespolonej i niezespolonej oraz projektów umów i porozumień,
 • reprezentuje Wojewodę Podlaskiego i Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz urzędami,
 • wydaje opinie i interpretacje prawne na potrzeby Kierownictwa Urzędu i komórek organizacyjnych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • wpis na listę radców prawnych (uprawnienia radcy prawnego),
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
 • posiadanie następujących kompetencji: komunikacja, umiejętność argumentowania, odporność na stres,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ