Praca: Radca prawny

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 87788

Warunki pracy

• Praca związana z obsługą prawną i ochroną interesów kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku; • Kontakt bezpośredni oraz telefoniczny z kierownictwem Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, funkcjonariuszami i pracownikami Policji oraz podmiotami zewnętrznymi; • Praca o charakterze administracyjno-biurowym oraz prawniczym. • Stanowisko pracy usytuowane jest na I piętrze budynku jednostki w pomieszczeniu biurowym. • Narzędzia i materiały pracy: praca w pomieszczeniu biurowym; biurko, telefon, komputer, drukarka, szafy biurowe. • Bariera architektoniczna: w budynku brak jest windy.

Zakres zadań

 • Realizuje pomoc prawną w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.
 • Udziela porad prawnych i sporządza opinie prawne dla kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.
 • Wykorzystuje dostępne środki prawne w celu skutecznej ochron interesów Komendy, w tym występuje przed sądami powszechnymi, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Sądem Najwyższym i innymi organami orzekającymi w zależności od charakteru danej sprawy.
 • Uzgadnia i opiniuje pod względem prawnym projekty aktów prawnych, umów i innych dokumentów, z którymi wiążą się zobowiązania lub prawa majątkowe.
 • Udziela porad, wyjaśnień i konsultacji policjantom i pracownikom Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.
 • Realizuje zadania z zakresu postępowania szkodowego w sprawach, w których występują przesłanki działania policjanta w granicach dopuszczalnego ryzyka.
 • Bada zasadność zgłaszanych roszczeń odszkodowawczych i przedstawia wnioski co do sposobu ich załatwienia.
 • Inicjuje postępowania w celu uchylenia lub zmiany aktów prawnych oraz dokonuje oceny prawnej wniosków i postulatów zgłaszanych przez kierowników komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe studia prawnicze z tytułem magistra
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Wpis na listę radców prawnych.
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli tajne lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli tajne.
 • Biegła znajomość ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji i rozporządzeń wydanych na jej podstawie,
 • oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego w tym zakresie,
 • a także przepisów Kodeksu pracy, kodeksu cywilnego i postępowania cywilnego, kodeksu postępowania administracyjnego i kodeksu karnego oraz kodeksu postępowania karnego,
 • ustawy o służbie cywilnej i jej przepisów wykonawczych;
 • samodzielność,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • umiejętność analizowania i interpretowania przepisów prawa,
 • umiejętność logicznego formułowania myśli,
 • komunikatywność i kreatywność,
 • asertywność oraz zdolność negocjacji,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ