Praca: Radca prawny

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Białymstoku
Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 75461

Warunki pracy


 • Praca biurowa

 • Praca w pomieszczeniu na I piętrze

 • Narzędzia i materiały pracy: w szczególności komputer, niszczarka, skaner
  praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • Budynek nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz windy

 • Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych

 • Brak oznaczeń dla niewidomych

 • Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym

Zakres zadań

 • Wydaje opinie prawne, udziela informacji i wyjaśnień w świetle obowiązujących przepisów prawa i orzecznictwa sądowego
 • Sprawuje zastępstwo prawne Szefa WSzW w postępowaniach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz innymi organami orzekającymi
 • Opiniuje umowy cywilno-prawne, z którymi wiążą się zobowiązania prawne i majątkowe
 • Prowadzi postępowania odszkodowawcze w sprawie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową oraz przygotowuje projekty decyzji w tych sprawach
 • Udziela pomocy w rozstrzyganiu zagadnień prawnych przy rozpatrywaniu podań, skarg i wniosków oraz środków odwoławczych
 • Prowadzi szkolenia żołnierzy i pracowników z zakresu problematyki prawnej
 • Uzgadnia, pod względem formalno-prawnym, projekty decyzji administracyjnych Szefa WSzW, przygotowywanych przez inne komórki wewnętrzne WSzW
 • Sporządza decyzje administracyjne w sprawach dotyczących realizacji zadań przez Szefa WSzW, jako organu wyższego stopnia, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postepowania Administracyjnego w stosunku do Wojskowych Komendantów Uzupełnień przy udziale, merytorycznie odpowiedzialnych, komórek wewnętrznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego Praca na stanowisku radcy prawnego
 • wpis na listę radców prawnych poświadczający prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego
 • gotowość do poddania się procedurze postepowania sprawdzającego prowadzonego przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego w celu nadania poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli "TAJNE"
 • umiejętność pracy na komputerze - dobra znajomość pakietu Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli „TAJNE” wydanego przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) lub Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) oraz aktualnego zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych
APLIKUJ TERAZ