Praca: Oddziałowy inspektor mostowy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Oddziałowy inspektor mostowy
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 129552

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,
 • praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych, budynek Oddziału i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy,  platforma dla osób niepełnosprawnych na poziom parteru, brak windy do pomieszczeń biurowych na piętrze,
 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • Praca w terenie.
 • Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych, np. na wysokości, nad nurtem rzeki, w warunkach ruchu drogowego, w pobliżu trakcji elektrycznej, na urządzeniach rewizyjnych.
 • Zagrożenie korupcją.

Zakres zadań

 • Wykonuje przeglądy drogowych obiektów inżynierskich w celu ustalenia ich aktualnego stanu technicznego oraz potrzeb w zakresie robót mostowych. Opracowuje raporty z tych przeglądów w celu udokumentowania ich wyników i podjęcia stosownych decyzji technicznych i administracyjnych. Rodzaj, ilość oraz terminy przeglądów realizuje na podstawie uzgodnionego z przełożonym harmonogramu.
 • Sprawuje merytoryczny nadzór i kontrolę nad realizacją przeglądów podstawowych i rozszerzonych drogowych obiektów inżynierskich wykonywanych przez Zespół Terenowych Inspektorów Mostowych (ZTIM). Prowadzi okresowe szkolenia dla Zespołu Terenowych Inspektorów Mostowych w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania przeglądów oraz stosowania jednolitych kryteriów oceny stanu technicznego obiektów inżynierskich.
 • Analizuje wyniki przeglądów drogowych obiektów inżynierskich pod kątem prawidłowości ich wykonania i poprawności wnioskowanych decyzji technicznych i administracyjnych w celu zaopiniowania i przedłożenia do zatwierdzenia propozycji wniosków wynikających z tych przeglądów.
 • Uzgadnia wnioski, zalecenia i propozycje potrzeb do planów bieżącego utrzymania i remontów z przeglądów prowadzonych przez ZTIM w celu opracowania propozycji planu bieżącego utrzymania, remontów i przebudowy drogowych obiektów inżynierskich. Bierze udział w odbiorach ostatecznych i pogwarancyjnych robót w zakresie drogowych obiektów inżynierskich w celu wyegzekwowania jakości robót.
 • Weryfikuje dane o drogowych obiektach inżynierskich oraz ich stanie technicznym w celu zapewnienia prawidłowego prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości w komputerowym Systemie Gospodarki Mostowej. Przesyła dane ewidencyjne w ustalonych terminach oraz współpracuje przy prowadzeniu Banku Danych Drogowych i innych systemów w celu gromadzenia informacji ewidencyjnych, wyników przeglądów drogowych obiektów inżynierskich, generowania zestawień oraz wspomagania procesu planowania robót.
 • Ustala warunki przejazdu pojazdów nienormatywnych przez drogowe obiekty inżynierskie. Współpracuje z komórką organizacyjną właściwą w sprawach zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa przy planowaniu i realizacji zadań na drogowych obiektach inżynierskich, finansowanych ze środków na realizację zadań specjalnych w celu uwzględnienia potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa poprzez realizację inwestycji na sieci drogowej w tym w zakresie wyznaczania wojskowej klasy obciążeń obiektów mostowych (klasa MLC) w celu ustalenia możliwości i warunków przejazdu pojazdów wojskowych.
 • Uzgadnia i opiniuje pod względem technicznym dokumentacje projektowe w zakresie drogowych obiektów inżynierskich w celu zapewnienia kompletności opracowań i prawidłowości rozwiązań projektowych. Uczestniczy w przygotowaniach dokumentacji przetargowych na usługi i roboty budowlane.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie mostowe lub drogowo-mostowe lub budowlane,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze działalności związanej z obiektami inżynierskimi,
 • uprawnienia budowlane w specjalności mostowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane bez ograniczeń wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
 • przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – posiadanie aktualnego zaświadczenia,
 • znajomość przepisów w zakresie budowy i utrzymania drogowych obiektów inżynierskich,
 • znajomość obsługi komputera - pakiet MS Office,
 • posiadanie kompetencji: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • prawo jazdy kat. B,
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie przeprowadzania przeglądów obiektów mostowych, wykonywania przeglądów technicznych, diagnostyki i utrzymania drogowych obiektów inżynierskich oraz obsługi programu SGM,
 • znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału.
APLIKUJ TERAZ