Praca: Młodszy kontroler skarbowy

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 130143

Warunki pracy

 


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno- biurowa
 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej
 • praca wymaga sprawności obu rąk
 • użytkowanie sprzętu biurowego (np. drukarka, kserokopiarka, niszczarka)
 • zadania wykonywane w siedzibie urzędu

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • stanowisko pracy znajduje się na 1 piętrze dwupiętrowego budynku
 • stanowisko pracy wyposażone jest w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych z obsługą komputera
 • oświetlenie sztuczne i naturalne
 • węzeł sanitarny nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo
 • występują bariery architektoniczne:  brak windy
 • budynek posiada windę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, umożliwiającą wejście na parter budynku
 • przed budynkiem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych
 • stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania celne w pierwszej instancji w sprawach o niższym stopniu złożoności w zakresie mającym wpływ na należności celne, tj. dokonuje analizy materiału dowodowego, obowiązujących przepisów prawa i orzecznictwa sądowoadministracyjnego, inicjuje czynności dowodowe, przygotowuje projekty pism, postanowień (w tym do podmiotów zagranicznych) oraz przygotowuje projekty rozstrzygnięć
 • Prowadzi postępowania podatkowe w pierwszej instancji w sprawach o niższym stopniu złożoności w zakresie podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług w imporcie, tj. dokonuje analizy materiału dowodowego, obowiązujących przepisów prawa i orzecznictwa sądowoadministracyjnego, inicjuje czynności dowodowe, przygotowuje projekty pism, postanowień (w tym do podmiotów zagranicznych) oraz przygotowuje projekty rozstrzygnięć
 • Prowadzi postępowania celne w pierwszej instancji w sprawach o niższym stopniu złożoności w zakresie niemającym wpływu na należności celne, tj. dokonuje analizy materiału dowodowego i obowiązujących przepisów prawa, inicjuje czynności dowodowe, przygotowuje projekty pism, postanowień (w tym do podmiotów zagranicznych) oraz przygotowuje projekty rozstrzygnięć

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość podstawowych przepisów prawa celnego (Unijny Kodeks Celny, ustawa Prawo celne)
 • Znajomość ustawy Ordynacja podatkowa - dział IV (Postępowanie podatkowe)
 • Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa w praktyce
 • Umiejętności analityczne
 • Komunikatywność
 • Odporność na stres
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego
APLIKUJ TERAZ