Praca: Kontroler skarbowy

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 74769

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno- biurowa,

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, praca wymaga sprawności obu rąk,

 • użytkowanie sprzętu biurowego (np. drukarka, kserokopiarka, niszczarka, itp.),

 • zadania wykonywane w siedzibie Urzędu.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • stanowisko pracy znajduje się na parterze  budynku,

 • stanowisko pracy wyposażone jest w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych               dla stanowisk administracyjno-biurowych z obsługą komputera,

 • oświetlenie sztuczne i naturalne,

 • węzeł sanitarny na parterze jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo,

 • występują bariery architektoniczne: budynek jest pięciopiętrowy, winda nie jest dostosowana             dla potrzeb osób niepełnosprawnych  poruszających  się  na wózkach inwalidzkich,

 • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach,

 • przed budynkiem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,

 • stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych.

Zakres zadań

 • Bezpośrednio obsługuje podatników (w tym udziela informacji w formie ustnej i pisemnej) na Sali Obsługi Podatników.
 • Prowadzi sprawy związane z przygotowaniem i wydaniem zaświadczeń.
 • Przygotowuje pisemne odpowiedzi na zapytania innych organów, instytucji.
 • Przygotowuje postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia lub postanowienia o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy oraz wydaje kserokopie dokumentów przygotowywanych przez komórki organizacyjne Urzędu na wniosek podatnika.
 • Przyjmuje i weryfikuje pod względem formalnym dokumenty, deklaracje i zgłoszenia. Ewidencjonuje deklaracje w aplikacjach kancelaryjnych i przekazuje do właściwych komórek organizacyjnych.
 • Potwierdza profil zaufany elektronicznej platfoormy usług administracji publicznej (e–PUAP).
 • Przyjmuje i weryfikuje pod względem formalnym i merytorycznym deklaracje dla podatku od czynności cywilnoprawnych, ustala wartość rynkową przedmiotów opodatkowania i rejestruje deklaracje w systemach informatycznych.
 • Sporządza informacje o naruszeniu przepisów prawa w celu przekazania do komórki karnej skarbowej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość ustawy Ordynacja podatkowa
 • Znajomość ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych
 • Znajomość przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • Odporność na stres
 • Umiejętność logicznego myślenia
 • Komunikatywność
 • W jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ