Praca: Kontroler skarbowy

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 73767

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa,

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, praca wymaga sprawności obu rąk,

 • użytkowanie sprzętu biurowego (np. drukarka, kserokopiarka, niszczarka, itp.),

 • zadania wykonywane w siedzibie Urzędu.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • stanowisko pracy znajduje się na parterze  pięciopiętrowego budynku,

 • stanowisko pracy wyposażone jest w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych z obsługą komputera,

 • oświetlenie sztuczne i naturalne,

 • węzeł sanitarny na parterze jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo,

 • występują bariery architektoniczne: winda nie jest dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych  poruszających  się  na wózkach inwalidzkich,

 • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach,

 • przed budynkiem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,

 • stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych.

Zakres zadań

 • Prowadzi obsługę bezpośrednią podatników podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych w ramach których przyjmuje zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych, wnioski o wydanie zaświadczenia z akt podatkowych podatku od spadków i darowizn, informacje o stanie i stopniu zużycia przedmiotów nabycia, udziela odpowiedzi na pytania i wyjaśnia podatnikom podatków majątkowych wątpliwości zakresu prawa materialnego.
 • Wprowadza do systemu informatycznego dane ze zgłoszeń o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych podlegającym przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz dane ze składanych informacji podlegających przepisom ustawy podatku od czynności cywilnoprawnych oraz dokonuje ich pełnej obsługi informatycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Sporządza analizy w zakresie własnej wstępnej oceny zgodności z wartościami rynkowymi określonych przez podatników wartości rzeczy i praw majątkowych będących przedmiotem czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych i przedkłada je do akceptacji osobie upoważnionej.
 • Dokonuje obsługi złożonych zgłoszeń i zeznań podatkowych o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych, wniosków o wydanie zaświadczenia w systemie informatycznym obejmującej skanowanie tych dokumentów, wprowadzanie do systemu informatycznego metadanych, drukowanie i naklejanie na dokumenty kodów kreskowych.
 • Przygotowuje projekty zaświadczeń.
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na zapytania innych organów i instytucji w sprawach wynikających z zakresu prowadzonych postępowań podatkowych i obsługa tych dokumentów w systemach informatycznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy Ordynacja podatkowa
 • Znajomość ustawy o podatku od spadków i darowizn
 • Znajomość ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych
 • Komunikatywność
 • Odporność na stres
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa w praktyce
 • W jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ