Praca: Kontroler skarbowy

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 137012

Warunki pracy

 


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno- biurowa
 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej
 • praca wymaga sprawności obu rąk
 • użytkowanie sprzętu biurowego (np.: drukarka, kserokopiarka, niszczarka)
 • zadania wykonywane w siedzibie Urzędu

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • stanowisko pracy znajduje się na drugim piętrze, dziesięciopiętrowego budynku
 • stanowisko pracy wyposażone jest w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno- biurowych z obsługą komputera
 • oświetlenie sztuczne i naturalne
 • występują bariery architektoniczne: węzeł sanitarny nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo
 • winda jest dostosowana dla potrzeb osób  niepełnosprawnych  poruszających  się  na wózkach inwalidzkich
 • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach
 • stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych

Zakres zadań

 • Prowadzi bieżącą analizę zaległości podatkowych, zaległości z tytułu kar grzywny za wykroczenia skarbowe, zaległości z tytułu niepodatkowych należności budżetowych w tym należnych tutejszemu organowi kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, opłaty za udostępnienie informacji komornikom sądowym oraz należności orzeczonych przez właściwe sądy przekazanych tutejszemu urzędowi celem wykonania
 • Wykonuje czynności poprzedzające wszczęcie postępowania egzekucyjnego, w tym podejmuje działania informacyjne i dyscyplinujące, wystawia i doręcza upomnienia
 • Wystawia i przekazuje do organów egzekucyjnych tytuły wykonawcze, dalsze tytuły wykonawcze, zmienione tytuły wykonawcze, odpisy tytułów wykonawczych, aktualizacje tytułów wykonawczych, wnioski egzekucyjne dotyczące należności podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych oraz innych istotnych w toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego informacji wynikających z odrębnych przepisów
 • Prowadzi czynności mające na celu poszukiwanie majątku zobowiązanych oraz źródeł ich dochodów
 • Przygotowuje zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstw i wykroczeń skarbowych w stosunku do tych podatników, co do których zachodzi obawa, że naruszyli wskazane przepisy
 • Sporządza wezwania do zapłaty należności orzeczonych wyrokami przekazanymi tutejszemu urzędowi
 • Sporządza wnioski do Sądu w zakresie umorzenia należności orzeczonych przekazanymi wyrokami
 • Sporządza sprawozdania i wszelkiego rodzaju wyjaśnienia z zakresu wykonywanych zadań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji skarbowej lub podatkowej
 • Znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa
 • Znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych
 • Znajomość przepisów prawa z zakresu egzekucji administracyjnej i postępowania administracyjnego
 • Umiejętność jasnego, precyzyjnego i zwięzłego przekazywania informacji
 • Gotowość do uczenia się
 • Umiejętność argumentowania
 • Odpowiedzialność za organizację pracy i realizację zadań na stanowisku
 • Odporność na stres
 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Orientacja na klienta
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe