Praca: Kierownik zespołu

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kierownik zespołu
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 82135

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-         obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,


-         krajowe wyjazdy służbowe,


-         praca w terenie,


-         praca w bezpośrednim otoczeniu ruchu drogowego,


-         praca na wysokości.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-         praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych,


-         budynek Oddziału i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy,


-         platforma dla osób niepełnosprawnych na poziom parteru, brak windy do pomieszczeń biurowych na piętrze,


-         praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • Kieruje pracą osób zatrudnionych w stanowisku i nadzoruje działania komórek merytorycznych Oddziału w zakresie zbierania informacji o wadach. Koordynuje proces nadzoru Oddziału nad usuwaniem wad przez Gwaranta w tym dla zdań związanych z realizacją programów rządowych
 • Rekomenduje Dyrektorowi Oddziału skład Komisji Przeglądów Gwarancyjnych oraz koordynuje działania pracowników stanowiska w zakresie terminowości sporządzania dokumentów z przeglądów, badań i pomiarów w okresie eksploatacji
 • Ustala harmonogram przeglądów gwarancyjnych Oddziału, koordynuje współdziałania stron podczas przeglądów
 • Nadzoruje uczestnictwo pracowników stanowiska w przeglądach gwarancyjnych, koordynuje prace Komisji w zakresie zgodności ocen jakości robót w poszczególnych asortymentach z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie archiwalnej dokumentacji z etapu realizacji i odbiorów ostatecznych
 • W porozumieniu z Przewodniczącymi Komisji Przeglądów Gwarancyjnych koordynuje pracę ich członków w zakresie terminowości sporządzania raportów z przeglądów branżowych
 • Nadzoruje sporządzanie przez pracowników stanowiska szczegółowych Protokołów Przeglądów Gwarancyjnych
 • Monitoruje działania pracowników stanowiska w zakresie wywiązywania się Gwaranta z usuwania ujawnionych Wad wskazanych w Protokołach Przeglądów Gwarancyjnych na podstawie informacji uzyskiwanych od członków Komisji Przeglądów Gwarancyjnych
 • Rekomenduje Dyrektorowi Oddziału sposób postępowania w przypadku niewywiązywania się Gwaranta ze zobowiązań gwarancyjnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego W obszarze realizacji zadań związanych z budową, przebudową lub remontami dróg i obiektów inżynierskich
 • Prawo jazdy kat. B
 • Uprawnienia dostępu do informacji niejawnych wg aktów wewnętrznych lub oświadczenie o zgodzie na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo ochrony środowiska, kodeksu cywilnego
 • znajomość przepisów z zakresu prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office w szczególności programów Excel i Word
 • Kompetencje: zarządzanie personelem, zarządzanie zasobami, świadomość kosztów, zorientowanie na osiąganie celów, organizacja pracy, skuteczna komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
 • Uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych (projektowe lub wykonawcze)
APLIKUJ TERAZ