Praca: Kierownik diału techniczno- gospodarczego

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
Kierownik diału techniczno- gospodarczego
Miejsce pracy: Choroszcz
Numer: StPr/21/2912
OBOWIĄZKI:
Opis pracy na stanowisku:zabezpieczenie warunków technicznych, niezbędnych dla racjonalnej gospodarki budynkami i budowlami, sprzętem techniczno gospodarczym, urządzeniami i instalacjami energetycznymi oraz sprzętem technicznym, pozostającym na stanie Zakładu,ustalanie umaszynowienia i usprzętowienia zaplecza technicznego,wykonywanie usług konserwacyjnych przez konserwatorów urządzeń technicznych,przestrzeganie formalnej prawidłowości i terminowości wydawanych orzeczeń o stanie technicznym wyposażenia technicznego Zakładu,nadzór nad transportem wewnętrznym,zapewnienie warunków technicznych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Zakładu, a zwłaszcza nieprzerwanego oświetlenia, dostarczenia zimnej wody,prowadzenie sprawozdawczości w zakresie, pracy urządzeń i maszyn, zużycia energii i wody,ustalanie w uzgodnieniu z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi potrzeb na zakupy dóbr materialnych niezbędnych do bieżącej obsługi Zakładu,dokonywanie zakupów dóbr materialnych niezbędnych do właściwego funkcjonowania Zakładu,utrzymywanie niezbędnych do bieżącej obsługi Zakładu stanów magazynowych pod względem asortymentowo ilościowym,prowadzenie gospodarki materiałowej Zakładu,nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem magazynu technicznego,utrzymanie porządku na posesjach Zakładu,współudział w przygotowaniu i przeprowadzaniu remanentów okresowych zdawczo odbiorczych,nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem sortowni bielizny, systemem wjazdowym z Portiernią nadzór nad prowadzeniem gospodarki odpadami nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z wynajmem lub dzierżawą pomieszczeń.dokonywanie opisu przedmiotu zamówienia dla potrzeb Zamówień Publicznych.przestrzeganie obowiązków w zakresie gospodarki finansowej Szpitala.nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z kompleksowym zarządzaniemsprzętem i aparaturą medyczną Szpitala, w tym spraw dotyczącychserwisowania i przeglądów technicznych, prowadzeniem ewidencji sprzętu i aparatury medycznej stanowiącej wyposażenie Szpitala.nadzór nad prowadzeniem spraw w zakresie zaopatrzenia w gazy medyczne, wodę, energię elektryczną i cieplną, ścisły nadzór i utrzymanie w należytym stanie technicznym instalacji wodno kanalizacyjnej, wentylacji i klimatyzacji instalacji elektrycznej i cieplnej.zapewnienie prawidłowej eksploatacji nieruchomości i obiektów szpitalnych poprzez przeprowadzanie okresowych przeglądów budynków, przygotowywania planów i zakresów remontów oraz ich nadzorowanie, dokonywanie napraw i drobnych remontów.nadzór nad utrzymywaniem czystości i porządku na terenie i w obiektach Szpitala oraz nad zapewnieniem w obiektach Szpitala wymaganych warunków sanitarno epidemiologicznych.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

Wymagania konieczne:O stanowisko mogą ubiegać się osoby które:1) Posiadają wykształcenie wyższe budowlane oraz uprawnienia budowlane z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa2) Posiadają min. 5 lata stażu pracy oraz doświadczenie w zakresie pracy na stanowisku kierowniczym związanym z techniczną obsługą firmy.Wymagania dodatkowe:1) Umiejętność planowania i organizacji pracy, kierowanie zespołem pracowniczym.2) Umiejętność samodzielnej pracy.3) Odpowiedzialność, komunikatywność, dyspozycyjność, kreatywność, wysoka kultura osobista.4) Znajomość regulacji prawnych w zakresie odpowiadającym profilowi Szpitala ( w tym prawa budowlanego).

Miejsce pracy:

Choroszcz


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

3 600 - 3 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku