Praca: Inspektor

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 121239

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


 Praca administracyjno - biurowa w siedzibie urzędu. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, elektryczne urządzenia biurowe).Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne pracy:


Stanowisko pracy mieści się na parterze budynku.  Urząd mieści się w budynku zabytkowym, nie posiada windy oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Opracowywanie dokumentacji związanej z nawiązaniem, trwaniem, zmianą i ustaniem stosunku pracy oraz innych wynikających ze stosunku pracy, w tym przygotowywanie decyzji dot. nagród, nagród jubileuszowych i innych świadczeń związanych ze stażem pracy, w celu przekazania tych dokumentów naczelnikom oraz komórkom wypłacającym świadczenia finansowe
 • Prowadzenie spraw związanych z opisami stanowisk pracy i ich wartościowaniem, naborami na wolne stanowiska pracy, dokonywaniem ocen pracowniczych, w celu zapewnienia właściwej realizacji polityki kadrowej w RDOŚ
 • Koordynowanie prac związanych z indywidualnym programem rozwoju zawodowego członków korpusu służby cywilnej, szkoleniami oraz organizacją służby przygotowawczej w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników RDOŚ
 • Prowadzenie spraw w zakresie staży absolwenckich, praktyk uczniowskich i wolontariatów w celu zapewnienia odbycia przez kandydatów praktycznej nauki zawodu
 • Przygotowywanie kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań z zatrudnienia oraz innych sprawozdań dotyczących kadr w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku
 • Prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji pracowników, w tym badanie potrzeb szkoleniowych i doskonalenia zawodowego, przygotowywanie planów szkoleń zewnętrznych i ich organizacja, organizowanie i koordynowanie szkoleń wewnętrznych. Opracowywanie sprawozdań z realizacji planu szkoleń oraz dokonywanie oceny skuteczności i efektywności szkoleń

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość przepisów prawa pracy
 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość programu QNT Kadry i Płace
 • Znajomość obsługi programu EZD
APLIKUJ TERAZ