Praca: Inspektor

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Białymstoku
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 115823

Warunki pracy

- praca biurowa z dokumentami w siedzibie z wykorzystaniem urządzeń biurowych oraz komputera powyżej 4 godzin,


- przeprowadzanie kontroli i oględzin na terenie miasta Białystok – samochód na wyposażeniu inspektoratu,


- telefoniczny kontakt z klientami na zewnątrz


- obsługa petentów w urzędzie

Zakres zadań

 • przeprowadza inspekcje terenowe: w zakresie budów i stanów technicznych obiektów budowlanych,
 • przeprowadza inspekcje i kontrole budów, robót budowlanych, utrzymywania i użytkowania obiektów budowlanych,
 • kontroluje dokumenty dot. prowadzonych robót budowlanych, przekazywania obiektów budowlanych do użytkowania, utrzymania i użytkowania istniejących obiektów budowlanych,
 • przygotowuje projekty: pism, postanowień, decyzji w zakresie prowadzonych postępowań administacyjnych,
 • kontroluje uprawnienia do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie oraz wykonywania w tym zakresie obowiązków przez uczestników procesu budowlanego,
 • wykonuje, prowadzi kontrole należytego wykonywania obowiązków przez właścicieli i zarządców obiektów budowlanych,
 • przyjmuje strony,
 • gromadzi i prowadzi akta administracyjne.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie wyższe techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego znajomość ustaw: kodeks postępowania administracyjnego, prawo budowlane, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • zdolność analitycznego myślenia i dobra organizacja czasu pracy
 • biegła obsługa komputera i innych urządzeń biurowych
 • komunikatywność,
 • odpowiedzialność, terminowość i odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ