Praca: Inspektor

Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 76969

Warunki pracy


 • Praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych.

 • Praca wykonywana w siedzibie urzędu i poza siedzibą.

 • Praca wymagająca koncentracji, samodzielności jak i pracy w grupie, często pod presją czasu.

 • Sytuacje stresujące w związku z obsługą klientów zewnętrznych.

 • Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.

 • Budynek Urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

 • Warunki pracy są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac lecz nie są przystosowane do wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych: brak podjazdów, windy, drzwi o odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowanej toalety.

 • Praca na pierwszym piętrze - budynek bez windy.

Zakres zadań

 • Sporządza polecenia przelewu w systemie bankowości elektronicznej w czasie umożliwiającym terminową regulację zobowiązań.
 • Sprawdza pod względem merytorycznym dokumenty finansowe i dowody księgowe.
 • Współuczestniczy w opracowywaniu projektów planów inwestycyjnych oraz planów zakupowych.
 • Gospodaruje składnikami majątkowymi Urzędu, w tym prowadzi ich ewidencję i utylizację.
 • Opracowuje projekty umów i aneksy w obsługiwanym obszarze, analizuje umowy przesyłane przez kontrahentów z punktu widzenia interesów OUM w Białymstoku, uzyskuje akceptację treści umów przez radcę prawnego i głównego księgowego.
 • Przygotowuje decyzje, wytyczne, polecenia, instrukcje i upoważnienia wydawane przez kierownictwo w zakresie właściwości Wydziału Obsługi.
 • Prowadzi gospodarkę samochodową i obsługę transportową.
 • Realizuje zadania inwestycyjne w ramach przyznanych środków oraz sporządza okresowe i roczne sprawozdania z ich realizacji.
 • Zaopatruje OUM w Białymstoku w niezbędne materiały i akcesoria według bieżących potrzeb, oraz prowadzi sprawy z zakresu udzielania zamówień publicznych wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi.
 • Prowadzi rozpoznania i analizy rynku potencjalnych wykonawców w ramach prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawy i usługi.
 • Uczestniczy w pracach komisji przetargowych.
 • Opracowuje plan zamówień publicznych OUM w Białymstoku.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustaw: prawo zamówień publicznych, kodeks postępowania administracyjnego, finansów publicznych, o służbie cywilnej, z zakresu rachunkowości
 • Biegła znajomość obsługi komputera, oprogramowania biurowego m. in.: edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego
 • Otwartość na zmiany i chęć rozwoju zawodowego
 • Umiejętność pracy w zespole, odporność na stres i odpowiedzialność
 • Cieszenie się nieposzlakowaną opinią
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie zamówień publicznych
 • Znajomość klasyfikacji środków trwałych oraz gospodarowania składnikami majątkowymi a także zasad przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych
 • Prawo jazdy kategorii B
APLIKUJ TERAZ