Praca: Inspektor

Oferta przeniesiona do archiwum
Okręgowy Urząd Miar w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 39193

Warunki pracy

-praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
-praca wykonywana w Urzędzie i poza siedzibą Urzędu,
-budynek Urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
-warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac lecz nie są przystosowane do wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych: brak podjazdów, windy, drzwi o odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowanej toalety,
-zagrożenie korupcją


Zakres zadań

 • administrowanie nieruchomościami i budynkami użytkowanymi przez Okręgowy Urzad Miar oraz prowadzenie dokumentacji dotyczacej użytkowania budynków i regulowanie wszystkich związanych z tym należności
 • współudział w opracowywaniu projektów planów inwestycyjnych
 • gospodarowanie składnikami majątkowymi Urzędu, w tym prowadzenie ich ewidencji i utylizacji
 • rozliczanie kosztów eksploatacyjnych budynku
 • prowadzenie rozpoznania i analizy rynku potencjalnych wykonawców w ramach prowadzonych postępowań o udzielenie zamowień publicznych na dostawy i usługi
 • przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo Zamowień Publicznych
 • prowadzenie gospodarki samochodowej i obsługi transportowej
 • realizacja zadań inwestycyjnych w ramach przyznanych środków oraz sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań z ich realizacji;
 • realizacja zakupów materiałów biurowo-technicznych, pieczęci i pieczątek, druków specjalnych i ścisłego zarachowania, materiałów eksploatacyjnych, środków czystości oraz prowadzenie ich ewidencji
 • prowadzenie magazynu gospodarczego
 • udział w pracach komisji przetargowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne lub administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa zamówień publicznych
 • znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych oraz zakresu rachunkowości
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie zamówień publicznych
 • znajomość klasyfikacji środków trwałych oraz gospodarowania skladnikami majątkowymi a także zasad przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych
APLIKUJ TERAZ