Praca: Inspektor

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku
Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 136536

Warunki pracy


 • Praca biurowo - terenowa;
 • Praca przy monitorze ekranowym powyzej 4 godzin;
 • Obsługa urzadzeń biurowych;
 • Możliwy wysiłek fizyczny przy pobieraniu prób do analizy;
 • Możliwe trudne warunki środowiskowe (upał, zimno);
 • Kontakt z klientem zewnętrznym (przedsiębiorcy, rolnicy);
 • Narażenie na stres.
 • Zagrożenie korupcją.

 

Zakres zadań

 • uczestniczy w kontrolach w zakresie spełniania wymagań jakościowych i dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń nawozów i środków wspomagających uprawę roślin oraz przestrzegania przepisów dotyczących obrotu nawozami i środkami wspomagającymi uprawę roślin;
 • uczestniczy w nadzorze nad wprowadzaniem do obrotu i udostępnianiem na rynku produktów nawozowych UE;
 • uczestniczy w pobieraniu prób nawozów, środków wspomagających uprawę roślin oraz produktów nawozowych UE;
 • uczestniczy w kontrolach podmiotów prowadzących produkcję, reklamę, wprowadzanie od obrotu, konfekcjonowanie, przemieszczanie i składowanie środków ochrony roślin w tym zaprawiony materiał siewny;
 • uczestniczy w kontrolach przedsiębiorców/podmiotów upoważnionych do prowadzenia badań sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin;
 • uczestniczy w kontrolach przedsiębiorców/podmiotów upoważnionych od prowadzenia szkoleń z zakresu ś.o.r.;
 • pobiera próbki środków ochrony roślin w celu wyeliminowania środków niespełniających wymagań jakościowych lub sfałszowanych, ustalenia stanu faktycznego i oceny kontrolowanej działalności;
 • uczestniczy w kontrolach prawidłowości stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin w tym pobierania prób płodów rolnych do analizy na pozostałości środków ochrony roślin;
 • uczestniczy w monitoringu zużycia środków ochrony roślin;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (Dz. U. 2023 poz. 288 ze zmianami)
 • znajomość ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. 2023, poz. 569 t.j.)
 • znajomość ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2023 poz. 340 ze zmianami)
 • znajomość rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dn. 5 czerwca 2019 r. ustanawiającego przepisy dotyczące udostępnienia na rynku produktów nawozowych UE, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 (Dz.Urz.UE L 170 z 25.06.2019, str. 1, z późn.zm.)
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność
 • obsługa komputera
 • Prawo jazdy kat.B
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ