Praca: Inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 129962

Warunki pracy

Kontakt osobisty i telefoniczny z pracownikami innych komórek organizacyjnych urzędu.
Praca związana z kancelaryjną obsługą komórek organizacyjnych i jednostek między innymi w zakresie ewidencjonowania, wydawania, przechowywania, udostępniania, przekazywania oraz wysyłania materiałów niejawnych.


Stanowisko usytuowane jest na III piętrze budynku jednostki w pomieszczeniu biurowym.
Narzędzia i materiały pracy: praca w pomieszczeniu biurowym; biurko, telefon, fax, komputer, drukarka, szafy biurowe.
Warunki dodatkowe: praca przy naturalnym i sztucznym świetle, pomieszczenie ogrzewane.
W budynku urzędu brak jest windy.

Zakres zadań

 • Ewidencjonuje przychodzące, wytworzone i wychodzące z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku i Samodzielnego Pododdziału Kontrterroystycznego Policji w Białymstoku materiały zawierające informacje niejawne w odpowiednich ewidencjach, a po zadekretowaniu ich przez kierowników komórek/jednostek organizacyjnych przekazuje je do dalszego prowadzenia funkcjonariuszom/pracownikom.
 • Rozlicza pracowników i funkcjonariuszy po przekazaniu materiałów niejawnych do kancelarii oraz zwalnianych ze służby/pracy lub przenoszonych do innej komórki/jednostki organizacyjnej z posiadanych na stanie materiałów zawierających informacje niejawne.
 • W ramach corocznej inwentaryzacji materiałów niejawnych analizuje i weryfikuje sprawozdania i protokoły inwentaryzacyjne w zakresie ujętych w nich materiałów niejawnych.
 • Weryfikuje prawidłowość sporządzonych przez funkcjonariuszy i pracowników materiałów niejawnych oraz udziela instruktażu w zakresie zasad sporządzania, oznaczania i rozliczania dokumentów niejawnych.
 • Dostosowuje klauzule (np. obniża, znosi) na materiałach niejawnych po wyrażeniu pisemnej zgody przez osobę uprawnioną w przypadku ustania lub zmiany ustawowych przesłanek ochrony.
 • Prowadzi depozyt materiałów niejawnych znajdujących się w dyspozycji funkcjonariuszy i pracowników komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku i Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Białymstoku.
 • Sporządza spisy akt przekazanych oraz protokoły brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii „BC” – odrębnie w zakresie obsługiwanych komórek organizacyjnych, rozlicza dokumentację w nich ujętą po przejęciu materiałów na stan archiwum lub wybrakowaniu protokołem „BC”.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie lub średnie branżowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Wiedza z zakresu przepisów o ochronie informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych UE i NATO o klauzuli „confiential”
 • Wiedza z zakresu archiwizacji.
 • Samodzielność i umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Komunikatywność
APLIKUJ TERAZ