Praca: Inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 126941

Warunki pracy

- kontakt osobisty i telefoniczny z klientem zewnętrznym oraz funkcjonariuszami
i pracownikami komórek organizacyjnych urzędu,


- stanowisko pracy usytuowane jest na II piętrze budynku jednostki
w pomieszczeniu biurowym,
- narzędzia i materiały pracy: praca w pomieszczeniu biurowym; biurko, telefon stacjonarny i komórkowy, komputer, drukarka, szafy biurowe,
- warunki dodatkowe: praca przy świetle naturalnym i sztucznym, pomieszczenie ogrzewane.

Zakres zadań

 • Dokonuje wpisów do kart mundurowych na podstawie rozkazów personalnych, rozlicza funkcjonariuszy i pracowników z nienależnych sortów mundurowych, przedmiotów specjalnych i odzieży roboczej.
 • Dokonuje zakupów, sprawdza dokumenty finansowe (faktury, rachunki itp.) pod względem merytorycznym, analizuje je pod względem zgodności z zawartymi umowami, sporządza dokumenty magazynowe przychodowo – rozchodowych.
 • Comiesięcznie uzgadnia ewidencję magazynową.
 • Sporządza listy wypłat równoważników za umundurowanie i pranie oraz naprawę przedmiotów wyposażenia specjalnego.
 • Przygotowuje dokumentację do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przedmioty mundurowe i specjalne ( sporządza opis przedmiotu zamówienia i szacuje wartości zamówienia), uczestniczy w pracach Komisji Przetargowej oraz przygotowuje dokumentację w przedmiocie zakupów o wartości progowej.
 • Sporządza analizy i informacje w zakresie zapasów magazynowych i wydatków na poszczególnych pozycjach analitycznych budżetu oraz współuczestniczy w opracowaniu planów i korekt planu rzeczowo – finansowego i zamówień publicznych.
 • Zbiera informację w zakresie zakupu umundurowania wyposażenia specjalnego oraz środków higieny.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie lub średnie branżowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego pracy w administracji
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu wydania poświadczenia bezpieczeństwa.
 • Znajomość przepisów w sprawie umundurowania policjantów oraz równoważnika w zamian za umundurowanie.
 • Komunikatywność.
 • Umiejętność pracy zespołowej.
 • Znajomość programów Word i Excel.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Kreatywność
 • Dyspozycyjność
 • Organizacja pracy własnej
 • Zdolności analityczne
APLIKUJ TERAZ