Praca: Inspektor wojewódzki

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 100644

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,


- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,


- wyjazdy służbowe.


 


Praca wykonywana w budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Mickiewicza 3. Stanowisko pracy mieści się na I piętrze. Budynek uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz wymagań dostępności dla osób na wózkach inwalidzkich (podjazd, windy). Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

Zakres zadań

 • przygotowuje decyzje administracyjne
 • prowadzi kontrole w zakresie bezpieczeństwa publicznego
 • prowadzi monitoring i analizę stanu bezpieczeństwa, w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w administracji publicznej
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli tajne lub wyrażenie zgody na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu w celu uzyskania powyższego poświadczenia
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych
 • znajomość przepisów prawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zgromadzeniach
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
 • posiadanie następujących kompetencji: komunikacja, umiejętność argumentowania, odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ