Praca: Inspektor wojewódzki

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 98005

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,


- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,


- permanentna obsługa klientów zewnętrznych,


- kontakty z zagranicznymi instytucjami odpowiadającymi za realizację zadań oraz kontakty z osobami przebywającymi w krajach objętych koordynacją.


 


Praca wykonywana w budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Ciołkowskiego 2/3. Stanowisko pracy mieści się na II piętrze. Budynek nie uwzględnia potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz wymagań dostępności dla osób na wózkach inwalidzkich (brak podjazdu, windy). Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

Zakres zadań

 • realizuje zadania dotyczące świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych oraz rodzinnego kapitału opiekuńczego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w krajach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej i Zjednoczonego Królestwa Wielskiej Brytanii i Irlandii Północnej
 • ustala uprawnienia do świadczenia wychowawczego i świadczeń rodzinnych, w tym prowadzi postępowania administracyjne oraz o ustala i dochodzi zwrotu nienależnie pobranych świadczeń oraz spraw związanych z postepowaniami odwoławczymi
 • wymienia korespondencję, w tym przekazuje stosowne zaświadczenia do instytucji właściwych w krajach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie zawodowe: powyżej 6 miesięcy w administracji publicznej
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym
 • znajomość przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
 • znajomość przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
 • posiadanie następujących kompetencji: komunikacja, umiejętność argumentowania, odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym
APLIKUJ TERAZ