Praca: Inspektor wojewódzki

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 81054

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,


- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,


- krajowe wyjazdy służbowe,


- zagrożenie korupcją.


Praca wykonywana w budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Mickiewicza 3. Stanowisko pracy mieści się na parterze. Budynek uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz wymagań dostępności dla osób na wózkach inwalidzkich (podjazd, windy). Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

Zakres zadań

 • przygotowuje dokumentację formalno – prawną w trakcie realizacji procesu inwestycyjnego oraz prowadzi sprawy wynikające z okresów gwarancji i rękojmi zrealizowanych zadań, kontroluje protokoły odbioru robót, weryfikuje wystawione faktury
 • realizuje zadania dotyczące okresu gwarancji i rękojmi zrealizowanych zadań inwestycyjnych oraz bieżącego utrzymania budynków, sprzętu i urządzeń,
 • prowadzi sprawy wynikające z bieżącego utrzymania przejść granicznych poprzez zlecanie dostaw, usług i robót budowlanych sprzętu, urządzeń oraz infrastruktury zlokalizowanej w zasięgu terytorialnym przejść granicznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
 • posiadanie następujących kompetencji: komunikacja, umiejętność argumentowania, odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w administracji publicznej.
APLIKUJ TERAZ