Praca: Inspektor wojewódzki

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 74035

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,


Praca wykonywana w budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Mickiewicza 3. Stanowisko pracy mieści się na II piętrze. Budynek uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz wymagań dostępności dla osób na wózkach inwalidzkich (podjazd, windy). Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

Zakres zadań

 • opracowuje projekty decyzji drugoinstancyjnych z zakresu wywłaszczeń nieruchomości i odszkodowań za wywłaszczone i przejęte nieruchomości oraz z zakresu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności,
 • opracowuje projekty decyzji drugoinstancyjnych z zakresu zezwoleń na ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości,
 • prowadzi postępowania i przygotowuje projekty decyzji w postępowaniach nadzwyczajnych o stwierdzenie nieważności, wznowienie postępowania i innych, zakończonych decyzjami o wywłaszczeniu, odszkodowaniu, zwrocie nieruchomości.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub wyższe budowlane,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej,
 • posiadanie następujących kompetencji: komunikacja, umiejętność argumentowania, odporność na stres,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe: 2 lata w prowadzeniu postępowań administracyjnych.
APLIKUJ TERAZ