Praca: Inspektor wojewódzki

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 73490

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,


- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,


- zagrożenie korupcją.


 


Praca wykonywana w budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Mickiewicza 3. Stanowisko pracy mieści się na III piętrze. Budynek uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz wymagań dostępności dla osób na wózkach inwalidzkich (podjazd, windy). Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

Zakres zadań

 • analizuje odwołania od rozstrzygnięć organów I instancji w sprawach dotyczących pozwoleń i zgłoszeń budowlanych, zebranych w sprawie materiałów dowodowych w tym dokumentacji projektowej inwestycji
 • rozpatruje odwołania od rozstrzygnięć organów I instancji w sprawach dotyczących zezwoleń na realizację inwestycji na drogach powiatowych i gminnych, analizuje zebrane w sprawie materiały dowodowe w tym dokumentację projektową inwestycji
 • przygotowuje dokumentację, analizuje skargi wnoszone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na ostateczne rozstrzygnięcia Wojewody Podlaskiego, a także odwołań do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego od decyzji wydanych w trybie postępowań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu budownictwa, architektury, gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska, inżynierii środowiska
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
 • znajomość przepisów ustawy dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
 • znajomość przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
 • posiadanie następujących kompetencji: komunikacja, umiejętność argumentowania, odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata przy projektowaniu lub wykonawstwie lub praca w administracji architektoniczno-budowlanej
APLIKUJ TERAZ