Praca: Inspektor ochrony zabytków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku
Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony zabytków
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 98071

Warunki pracy

Praca administracyjno - biurowa w siedzibie urzędu. Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka,
elektryczne urządzenia biurowe). Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Wyjazdy służbowe na terenie przygotowuje projekty decyzji i postanowień w sprawach wszelkich dwojewództwa podlaskiego.
Stanowisko pracy mieści się na I piętrze, nie posiada windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych oraz podjazdu.
Toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • przygotowuje projekty decyzji i postanowień w sprawach wszelkich działań dotyczących zieleni na terenach wpisanych do rejestru w celu prowadzenia przez właścicieli prac przy zabytkach zgodnie z prawem
 • prowadzi inspekcje ustalające zakres prac przy zieleni na terenach wpisanych do rejestru przed wydaniem pozwoleń
 • kontroluje stan zachowania, prawidłowość użytkowania oraz zabezpieczenia zieleni na terenach wpisanych do rejestru oraz prowadzenie wszelkich działań podejmowanych przy zabytkach z zakresem lub warunkami określonymi w wydanych pozwoleniach w celu ich ochrony przed zniszczeniem
 • przygotowuje projekty zaleceń pokontrolnych wynikających z przeprowadzonych kontroli w celu wskazania prawidłowych działań przy zabytkach
 • prowadzi odbiory prac przy zabytkowych zespołach dworskich i pałacowo-ogrodowych, parkach i cmentarzach wpisanych do rejestru w celu nadzoru nad działaniami przy zabytkach
 • sporządza sprawozdania z działalności oraz roczne plany kontroli i roczne programy działania w celu zaplanowania i rozliczenia pracy

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU, OCHRONA ŚRODOWISKA, BIOLOGIA, OGRODNICTWO, OCHRONA PRZYRODY, LEŚNICTWO, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, GEOGRAFIA, HISTORIA

doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz rozporządzeń z zakresu ochrony zabytków
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o ochronie przyrody
 • znajomość prawa budowlanego
 • komunikacja, umiejętność argumentowania, odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ