Praca: Inspektor ochrony zabytków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku
Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony zabytków
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 84523

Warunki pracy

Praca administracyjno - biurowa w siedzibie urzędu. Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka,
elektryczne urządzenia biurowe). Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Wyjazdy służbowe na terenie województwa podlaskiego.
Stanowisko pracy mieści się na IV piętrze, nie posiada windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych oraz podjazdu.
Toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • prowadzi postępowania administracyjne i przedkłada projekty decyzji w sprawach wydania pozwoleń na wszelkie działania przy zabytkach archeologicznych
 • prowadzi planowe i doraźne kontrole dotyczące stanu zachowania zabytków archeologicznych
 • uczestniczy w odbiorach prac przy zabytkach archeologicznych
 • przygotowuje materiały do uzgadniania projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie zabytków archeologicznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe archeologia
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz rozporządzeń z zakresu ochrony zabytków
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość prawa budowlanego
 • umiejętność biegłej obsługi komputera
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ