Praca: Inspektor ochrony zabytków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku
Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony zabytków
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 125215

Warunki pracy

Praca administracyjno - biurowa w siedzibie urzędu. Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka,
elektryczne urządzenia biurowe). Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Wyjazdy służbowe na terenie województwa podlaskiego.
Stanowisko pracy mieści się na I piętrze. Budynek nie posiada windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
Toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • przygotowuje projekty decyzji i postanowień w sprawach wszelkich działań dotyczących zabytków nieruchomych w celu prowadzenia przez właścicieli prac przy zabytkach zgodnie z prawem
 • prowadzi inspekcje ustalające zakres prac budowlanych i konserwatorskich w zabytkach przed wydaniem pozwoleń
 • przeprowadza kontrole stanu zachowania, prawidłowości użytkowania, zabezpieczenia zabytków nieruchomych oraz prowadzenia działań podejmowanych przy zabytkach z zakresem lub warunkami określonymi w wydanych pozwoleniach
 • przygotowuje projekty zaleceń pokontrolnych wynikających z przeprowadzonych kontroli
 • prowadzi komisyjne inspekcje ustalające zakres prac konserwatorskich w zabytkach i zespołach zabytków oraz przewodniczy komisjom odbioru prac konserwatorskich, dokumentacji z badań architektonicznych i konserwatorskich w celu wykonania poprawnych działań przy zabytkach

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe historia, historia sztuki, budownictwo, architektura, zabytkoznawstwo, konserwatorstwo, archeologia
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz rozporządzeń z zakresu ochrony zabytków
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość prawa budowlanego
 • posiadanie następujących kompetencji: umiejętność komunikacji i argumentowania, odporność na stres
 • prawo jazdy kat. B
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • WYKSZTAŁCENIE: STUDIA PODYPLOMOWE Z ZAKRESU PROBLEMATYKI ZABYTKOZNAWCZEJ I KONSERWATORSKIEJ
 • DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: POWYŻEJ 1 ROKU W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ LUB W OBSZARZE OCHRONY ZABYTKÓW
APLIKUJ TERAZ