Praca: Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy
Miejsce pracy: Białystok
Numer: StPr/21/1686
OBOWIĄZKI:
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:przeprowadzanie kontroli warunków służby i pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w Brygadzie;doradztwo w zakresie stosowania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz organizacji i metod pracy na stanowiskach służby i pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej;udział w sporządzaniu, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych oraz organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia żołnierzy oraz pracowników, a także poprawę warunków służby i pracy;udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju Brygady oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych, zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczącej modernizacji Brygady albo jej części, a także nowych inwestycji oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji;udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia służby/pracy oraz urządzeń mających wpływ na warunki służby/pracy oraz bezpieczeństwo żołnierzy i pracowników;udział w opracowywaniu wewnętrznych wytycznych, rozkazów regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących żołnierzami i pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków powstałych w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej/wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków, zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;udział w opracowywaniu i aktualizacji oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z pełnioną służbą lub wykonywaną pracą;uczestnictwo w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom w związku ze służbą wojskową lub wypadkom przy pracy;opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach służby lub pracy;prowadzenie szkolenia wstępnego (instruktażu ogólnego) w dziedzinie BHP z nowo przybyłymi żołnierzami lub nowo zatrudnionymi pracownikami;współpraca z Wojskowym Ośrodkiem Medycyny Prewencyjnej (WOMP) w Modlinie, w zakresie dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku służby lub pracy, organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony żołnierzy i pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami;współdziałanie z lekarzem sprawującym opiekę zdrowotną nad żołnierzami/pracownikami w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich;inne obowiązki zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (par. 2 ust. 1).
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie zawodowe, brak


Wymagania inne:

Pracownik powinien spełniać następujące wymagania kwalifikacyjne:posiadać minimum zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (par. 4 ust. 2 pkt 1);umiejętność obsługi komputera (pakietu biurowego MS Office: Word, Excel, poczty elektronicznej);dokładność, skrupulatność, zaangażowanie;posiadanie obywatelstwa polskiego;niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.

Miejsce pracy:

Białystok


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 3 100 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku