Praca: Główny specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 97329

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


 


praca w terenie.
krajowe wyjazdy służbowe
obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych.
budynek Oddziału i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy
platforma dla osób niepełnosprawnych na poziom parteru, brak windy do pomieszczeń biurowych na piętrze,
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy związane z przygotowaniem, opiniowaniem i odbiorem merytorycznym studiów korytarzowych, studiów techniczno - ekonomiczno - środowiskowych oraz koncepcji programowych, Projektów Budowlanych i Projektów Wykonawczych. Wykonanie zadania związane jest z realizacją programów rządowych
 • Weryfikuje przygotowane we współpracy z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia
 • Prowadzi sprawy uzyskiwania decyzji administracyjnych oraz współpracuje z Innymi Wydziałami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (w tym w zakresie uzgadniania dokumentacji projektowej), Zespołami Kierownika Projektu oraz przedstawicielami z Centrali
 • Prowadzi monitorowanie rozwoju technologii drogowych I mostowych, wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych oraz materiałów w budownictwie drogowo - mostowym
 • Prowadzi ewidencjonowanie spraw związanych z aktualizacją dokumentacji projektowych, przygotowuje dokumenty wytworzone przez Wydział Dokumentacji do archiwum zakładowego
 • Współpracuje z biurami projektowymi, samorządami i innymi jednostkami organizacyjnymi na etapie opracowywania dokumentacji projektowej
 • Opiniuje - we współpracy z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi - rozwiązania projektowe dotyczące dróg krajowych zawarte w Projektach Budowlanych dotyczących dróg Innych kategorii (wykonywanych na zlecenie zarządców dróg: wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie budownictwa,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w techniczno – budowlanym obszarze budownictwa
 • prawo jazdy kategorii B,
 • znajomość przepisów w zakresie budowy dróg i obiektów inżynierskich, prawa budowlanego, specustawy drogowej, prawa wodnego, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku,
 • umiejętność biegłej obsługi programów komputerowych (pakiet Office),
 • wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie: prawa ochrony środowiska, dokumentacji projektowych, spec-ustawy drogowej,
 • uprawnienia budowlane do projektowania lub wykonawstwa (w zakresie branży drogowej),
 • umiejętność obsługi graficznych programów komputerowych,
APLIKUJ TERAZ