Praca: Główny specjalista

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 83635

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno- biurowa

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej , praca wymaga sprawności obu rąk

 • użytkowanie elektrycznych urządzeń  biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka)

 • zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą Izby


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • stanowisko pracy znajduje się na  parterze budynku

 • stanowisko pracy wyposażone jest w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych z obsługą komputera

 • oświetlenie sztuczne i naturalne

 • szerokość głównych drzwi wejściowych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich

 • drzwi wewnętrzne oraz ciągi komunikacyjnej  są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich

 • siedziba izby jest budynkiem wielokondygnacyjnym wyposażonym  w windę osobową

 • winda jest  dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych  poruszających  się  na wózkach inwalidzkich

 • węzeł sanitarny jest przystosowany dla potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

 • stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych

 • na terenie izby wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej ruchowo

Zakres zadań

 • Wykonuje audyty środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, opracowuje wyniki tych audytów
 • Opracowuje projekty protokołów z audytu, podsumowań ustaleń, sprawozdań oraz innych dokumentów niezbędnych podczas prowadzenia czynności i wystąpień do jednostek podlegających badaniu
 • Sporządza dokumentację roboczą z przeprowadzonych czynności
 • Koordynuje pracę zespołu audytowego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze audytu lub kontroli środków publicznych
 • znajomość przepisów z zakresu prawa unijnego i krajowego dotyczącego funduszy strukturalnych oraz pomocy finansowej z UE i innych źródeł zagranicznych, finansów publicznych, rachunkowości oraz zamówień publicznych
 • Znajomość zagadnień z zakresu międzynarodowych standardów audytu oraz metod i technik audytu
 • Znajomość ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Dokonywanie interpretacji i wykładni przepisów prawa
 • Umiejętność skutecznej komunikacji
 • Umiejętność pracy w zespole
 • W jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe z zakresu audytu funduszy UE
 • znajomość jednego z podstawowych języków roboczych KE (angielski lub niemiecki lub francuski) na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie literatury przedmiotu
 • znajomość zagadnień z zakresu audytu IT
APLIKUJ TERAZ