Praca: Główny Specjalista / Starszy Specjalista w Dziale Realizacji Kontroli w Terenowym Wydziale Kontroli X (lekarz)

Główny Specjalista / Starszy Specjalista
w Dziale Realizacji Kontroli
w Terenowym Wydziale Kontroli X w Białymstoku

w Departamencie Kontroli (lekarz)

 

Numer ogłoszenia: DK/23/04

Miejsce pracy: Białystok

1 etat / umowa o pracę

 

Termin składania ofert: 28.02.2023 r.

Szczegóły oferty


GŁÓWNE ZADANIA:
 • udział w przeprowadzanych czynnościach sprawdzających i kontrolach realizowanych przez Terenowy Wydział Kontroli X w Białymstoku, ze szczególnym uwzględnieniem zadań dotyczących oceny dokumentacji medycznej;
 • przygotowywanie i analiza danych do planowych i doraźnych kontroli realizacji umów
  o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz kontroli aptek i ordynacji;
 • współudział w sporządzaniu wystąpień z przeprowadzonych kontroli oraz opracowywaniu wniosków, zaleceń pokontrolnych i wykonywanie innych czynności związanych
  z prowadzeniem postępowań kontrolnych;
 • obsługa aplikacji informatycznych w zakresie wykonywanych zadań;
 • bieżąca współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Wydziału w zakresie prowadzonych postępowań kontrolnych.

 

WYMAGANIA:

 

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: wyższe medyczne – lekarz;
 • minimum 4 lata pracy zawodowej na stanowisko starszego specjalisty;
 • minimum 5 lat pracy zawodowej na stanowisko głównego specjalisty.

Wykształcenie należy potwierdzić świadectwem, kopią dyplomu ukończenia uczelni wyższej; lata pracy zawodowej należy potwierdzić świadectwami pracy, zaświadczeniem o zatrudnieniu/ zaświadczeniem o wykonaniu umowy zlecenia / aktualnym wyciągiem z CEIDG.

 

Wymagania dodatkowe:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za popełnione z winy umyślnej przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • znajomość zasad funkcjonowania powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i systemu opieki zdrowotnej: ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.) ze szczególnym uwzględnieniem Działu IIIA;
 • znajomość problematyki związanej z metodyką prowadzenia kontroli (Zarządzenie Nr 60/2022/DK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia  z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie kontroli prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia);
 • ważny NPWZ;
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office (MS Excel, MS Word);
 • umiejętność poprawnego redagowania korespondencji urzędowej;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • predyspozycje psychofizyczne do pracy kontrolnej;
 • komunikatywność, dobra organizacja pracy własnej;
 • odpowiedzialność;
 • decyzyjność;
 • dyspozycyjność;
 • rzetelność,uczciwość,samodzielność.

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • podpisany kwestionariusz osobowy;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę (świadectwa pracy), umowy zlecenia (zaświadczenie) lub prowadzenia działalności gospodarczej (wydruk z CEIDG);
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi;
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.


ZAPRASZAMY
W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl.

Naszym pracownikom oferujemy:

 • Pracę w organizacji sprawnie zarządzanej, skoncentrowanej na realizacji celów
 • Pracę zgodnie z metydyką LEAN MANAGEMENT
 • Stabilne zatrudnienie na Umowę o Pracę
 • Profesjonalny system szkoleń
 • Opiekę mentora
 • Możliwości awansu zawodowego
 • Miłą atmosferę w pracy
 • Atrakcyjne wsparcie socjalne (ZFŚS)
 • Inicjatywy dbające o zdrowie

NASZE WARTOŚCI:

 • OTWARTOŚĆ NA PACJENTA
 • EFEKTYWNOŚĆ
 • INNOWACYJNOŚĆ
 • SATYSFAKCJA PRACOWNIKÓW
APLIKUJ TERAZ