Praca: Główny księgowy

Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 76872

Warunki pracy


 • Praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych.

 • Praca wykonywana w Urzędzie i poza siedzibą Urzędu.

 • Budynek Urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

 • Warunki pracy są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac lecz nie są przystosowane do wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych: brak podjazdów, windy, drzwi o odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowanej toalety.

 • Praca na pierwszym piętrze - budynek bez windy.

Zakres zadań

 • Prowadzi rachunkowość Okręgowego Urzędu Miar zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i polityką rachunkowości polegającą na organizacji prawidłowego sporządzania, przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych oraz poprawnym ujęciu zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych.
 • Sporządza sprawozdania z zakresu finansowo-księgowego, w tym sprawozdania z wykonywania budżetu oraz sprawozdania dla GUM.
 • Wykonuje kontrole wewnętrzne: w tym wstępne kontrole zgodności z planem finansowym operacji gospodarczych i finansowych oraz sprawdza kompletność i rzetelność dokumentów dotyczących tych operacji.
 • Wykonuje dyspozycje środków pieniężnych zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu.
 • Uzgadnia salda analityczne i syntetyczne, prowadzi czynności windykacyjne należności, celem zapewnienia terminowego ściągania należności oraz spłaty zobowiązań.
 • Sporządza dokumentację rozliczeniową do Urzędu Skarbowego.
 • Rozlicza i przekazuje dochody do budżetu państwa.
 • Wykonuje czynności związane z obsługą elektroniczną systemu budżetu państwa TREZOR.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego - osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego winna spełniać jeden z poniższych warunków:
a) mieć ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadać co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) mieć ukończoną średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiadać co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c) posiadać wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiadać certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 • Znajomość aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie: ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzeń wykonawczych, ustawy o rachunkowości oraz rozporządzeń wykonawczych i ustawy o służbie cywilnej.
 • Biegła znajomość obsługi komputera oraz oprogramowania biurowego, m. in. edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego.
 • Umiejętność pracy w zespole, kreatywność, odporność na stres i odpowiedzialność.
 • Zdolność analitycznego myślenia.
 • Cieszenie się nieposzlakowaną opinią.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość obsługi elektronicznego systemu bankowego NBP oraz systemu elektronicznego przekazywania sprawozdań budżetowych TREZOR.
 • Znajomość zintegrowanych programów finansowo-księgowych.
APLIKUJ TERAZ