Praca: Ekspert skarbowy

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Ekspert skarbowy
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 116608

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno- biurowa,

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,

 • praca wymaga sprawności obu rąk,

 • użytkowanie sprzętu biurowego (np.: drukarka, kserokopiarka, niszczarka),

 • zadania wykonywane w siedzibie i poza siedzibą urzędu.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • stanowisko pracy znajduje się na  pierwszym piętrze budynku,

 • stanowisko pracy wyposażone jest w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych z obsługą komputera,

 • oświetlenie sztuczne i naturalne,

 • występują bariery architektoniczne: budynek jest jednopiętrowy- brak windy,

 • występują bariery architektoniczne: węzeł sanitarny nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo,

 • budynek nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach,

 • przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych,

 • stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych.

Zakres zadań

 • Bada dokumentację źródłową i księgi rachunkowe audytowanego podmiotu oraz uczestniczy w przeprowadzaniu innych dowodów, np.: przesłuchaniach świadków i strony
 • W trakcie prowadzonych audytów sporządza protokoły dokumentujące przeprowadzone czynności, projekty pism kierowanych do audytowanego oraz innych podmiotów celem uzyskania wyjaśnień i materiału dowodowego
 • Sporządza projekty sprawozdań z audytów oraz pism kierowanych do właściwych organów lub dysponentów części budżetowych, organów sprawujących nadzór lub kontrolę nad działalnością audytowanego
 • Przygotowuje projekty wniosków o wszczęcie postępowań przygotowawczych w sprawach ujawnionych w trakcie audytu
 • Opracowuje projekty zawiadomień do organów ścigania i rzeczników dyscypliny finansów publicznych, w związku z ustaleniami dokonanymi w toku audytu
 • Ujawnia niedobory w mieniu państwowym, a także inne szkody w tym mieniu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze audytu lub kontroli środków publicznych
 • Znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa
 • Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych i sprawozdawczości
 • Znajomość przepisów regulujących opodatkowanie podatkami lokalnymi oraz aktów wykonawczych
 • Znajomość przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
 • Znajomość przepisów prawa w zakresie audytu wewnętrznego i jednostek sektora finansów publicznych
 • Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa w praktyce
 • Umiejętność korzystania z różnych źródeł wiedzy oraz zdolność systematycznego i logicznego przedstawiania faktów
 • Odporność na stres
 • Skrupulatność, dociekliwość, wnikliwość
 • Umiejętność pracy w zespole
 • W jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1633), ani nie była ich współpracownikiem
 • posiadanie obywatelstwa ukraińskiego – dotyczy obywateli Ukrainy, przebywających legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub których pobyt na tym terytorium jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Przeszkolenie w zakresie audytu lub kontroli środków publicznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ