Praca: Audytor wewnętrzny

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
Audytor wewnętrzny
Miejsce pracy: Białystok
Numer: StPr/21/2331
OBOWIĄZKI:
ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:- realizowanie czynności doradczych oraz przygotowywanie opinii w zakresiedziałalności 25.WOG;- opracowanie procedur audytu wewnętrznego obejmujących wszystkie aspektydziałalności audytu wewnętrznego oraz monitorowanie ich skuteczności;- wykonywanie prac audytowych w zgodności z Międzynarodowymi StandardamiProfesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego przyjętymi przez MinistraFinansów, jako obowiązujące w jednostkach sektora finansów publicznych;- monitorowanie stanu realizacji zaleceń sformułowanych w wynikuprzeprowadzonych audytów oraz przeprowadzanie czynności sprawdzających;- przeprowadzenie analizy ryzyka w zakresie działania 25.WOG dla celówprzygotowania rocznego oraz strategicznego (długoterminowego) planu audytuwewnętrznego;- opracowanie projektu rocznego oraz strategicznego (długoterminowego) planuaudytu wewnętrznego, a także sporządzanie sprawozdawczościw tym zakresie.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:1. wykształcenie wyższe;2. posiadanie kwalifikacji do przeprowadzania audytu wewnętrznego:- obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innegopaństwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowychlub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęciazatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełniz praw publicznych;- niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;3. jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified GovernmentAuditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA),Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified FraudExaminer (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), CertifiedFinancial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub4. złożenie, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzaminu na audytorawewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez MinistraFinansów, lub5. uprawnień biegłego rewidenta, lub6. dwuletniej praktyki w zakresie audytu wewnętrznego i legitymowanie siędyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytuwewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydaniadyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawaniastopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.Za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego uważa się udokumentowaneprzez kierownika jednostki wykonywanie czynności, w wymiarze czasu pracynie mniejszym niż 1/2 etatu, związanych z:- przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytorawewnętrznego;- realizacją czynności w zakresie audytu gospodarowania środkamipochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowiśrodkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EuropejskiegoPorozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), o którym mowa w ustawie z dnia16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej(Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.);- nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowaw ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli(Dz. U. z 2017 r. poz. 524).7. znajomość przepisów ustawy m.in.: o finansach publicznych, o rachunkowości,Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi;8. znajomość problematyki z zakresu kontroli zarządczej;9. umiejętność interpretacji przepisów oraz ich stosowania w praktyce;10. biegła obsługa komputera w środowisku Windows z podstawowymoprogramowaniem Office (Excel, Word, Power Point).3. WYMAGANIA DODATKOWE (PREFEROWANE):- samodzielność, dobra organizacja pracy własnej;- rzetelność, terminowość.

Miejsce pracy:

Białystok


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 4 600 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku