Praca: Audytor wewnętrzny

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
Audytor wewnętrzny
Miejsce pracy: Białystok
Numer: StPr/21/1318
OBOWIĄZKI:
- realizowanie czynności doradczych oraz przygotowywanie opinii w zakresie działalności 25.WOG;- opracowanie procedur audytu wewnętrznego obejmujących wszystkie aspekty działalności audytu wewnętrznego oraz monitorowanie ich skuteczności;- wykonywanie prac audytowych w zgodności z Międzynarodowymi Standardami Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego przyjętymi przez Ministra Finansów, jako obowiązujące w jednostkach sektora finansów publicznych;- monitorowanie stanu realizacji zaleceń sformułowanych w wyniku przeprowadzonych audytów oraz przeprowadzanie czynności sprawdzających;- przeprowadzenie analizy ryzyka w zakresie działania 25.WOG dla celów przygotowania rocznego oraz strategicznego (długoterminowego) planu audytu wewnętrznego;- opracowanie projektu rocznego oraz strategicznego (długoterminowego) planu audytu wewnętrznego, a także sporządzanie sprawozdawczości w tym zakresie.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:- wykształcenie wyższe;- posiadanie kwalifikacji do przeprowadzania audytu wewnętrznego:1. obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;3. niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;a) jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lubb) złożenie, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzaminu na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lubc) uprawnień biegłego rewidenta, lubd) dwuletniej praktyki w zakresie audytu wewnętrznego i legitymowanie się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytuwewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.Za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego uważa się udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, związanych z:1) przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego;2) realizacją czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), o którym mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.);3) nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2017 r. poz. 524).- znajomość przepisów ustawy m.in.: o finansach publicznych, o rachunkowości, Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi;- znajomość problematyki z zakresu kontroli zarządczej;- umiejętność interpretacji przepisów oraz ich stosowania w praktyce;- biegła obsługa komputera w środowisku Windows z podstawowym oprogramowaniem Office (Excel, Word, Power Point).3. WYMAGANIA DODATKOWE (PREFEROWANE):- samodzielność, dobra organizacja pracy własnej;- rzetelność, terminowość.

Miejsce pracy:

Białystok


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 4 400 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku