Praca: Starszy specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 83559

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-      praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.,


-      obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,


-      krajowe wyjazdy służbowe,


-      praca w terenie, w trudnych warunkach środowiskowych,


-      praca w bezpośrednim otoczeniu ruchu drogowego,


-      prowadzenie samochodu służbowego.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-      praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,


-      budynek Oddziału i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy


-      platforma dla osób niepełnosprawnych na poziom parteru, brak windy do pomieszczeń biurowych na piętrze,


-      praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • Analizuje stan techniczny infrastruktury technicznej oraz innych urządzeń związanych z funkcjonowaniem drogi – w tym MOP
 • Współpracuje z komórkami organizacyjnymi Oddziału oraz z Kierownikami Projektów w zakresie rozwiązań problemów technicznych występujących m.in. w trakcie budowy (uzgodnienia, przygotowanie materiałów do porozumień, zgłoszeń robót budowlanych, uzyskania warunków technicznych) ), w celu właściwej i terminowej realizacji inwestycji przy realizacji zadań inwestycyjnych związanych z rozbudową, budową, przebudową, remontem dróg oraz innych zadań inwestycyjnych w ramach programu budowy dróg krajowych, programu bezpieczna infrastruktura drogowa. Wykonywanie zadań związane jest z realizacją programów rządowych.
 • Opiniuje, przygotowuje treści umów, porozumień i propozycji korespondencji w zakresie urządzeń infrastruktury technicznej, współpracuje z właściwymi wydziałami przy opracowaniu Opisu Przedmiotu Zamówienia, elementów SIWZ, oraz negocjuje zapisy uzyskiwanych warunków technicznych
 • Współpracuje z Rejonami, innymi Wydziałami, Gminami oraz gestorami sieci w zakresie utrzymania infrastruktury technicznej
 • Prowadzi sprawy dotyczące protestów społecznych związanych z utrzymaniem urządzeń technicznych oraz inwestycjami w zakresie urządzeń infrastruktury technicznej, na podstawie posiadanej dokumentacji i wiedzy oraz zawartych umów utrzymaniowych
 • Przeprowadza kontrolę dróg utrzymywanych, w tym w systemie „Obszarowym”
 • Opiniuje wystąpienia o wydanie warunków technicznych dla urządzeń infrastruktury technicznej w zakresie przebudowy i budowy urządzeń oraz przyłączenia do sieci
 • Prowadzi sprawy związane z utrzymaniem infrastruktury technicznej na parkingach przeznaczonych dla obsługi podróżnych - MOP

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe inżynierskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie urządzeń infrastruktury technicznej, wykonywanie lub projektowanie prac wielobranżowych
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość przepisów w zakresie: budowy dróg, branży gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej, prawa budowlanego, specustawy.
 • Umiejętność biegłej obsługi programów komputerowych (pakiet Office).
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia do projektowania lub wykonawstwa w zakresie specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Znajomość języka niemieckiego na poziomie komunikatywnym
APLIKUJ TERAZ