Praca: Starszy specjalista

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 81056

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,


- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,


- praca w terenie,


- zagrożenie korupcją.


Praca wykonywana w budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Mickiewicza 3. Stanowisko pracy mieści się na parterze. Budynek uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz wymagań dostępności dla osób na wózkach inwalidzkich (podjazd, windy). Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

Zakres zadań

 • planuje, realizuje oraz rozlicza nakłady finansowe na zadania wynikające z zawartych umów cywilno-prawnych na przejściach granicznych województwa podlaskiego
 • doposaża służby graniczne, celne oraz pozostałe pracujące w przejściach granicznych województwa podlaskiego w sprzęt oraz pozostałe urządzenia zapewniające sprawną i skuteczną kontrolę graniczną (realizacja zakupów w ramach bieżącego utrzymania, jak również inwestycyjnych)
 • prowadzi sprawy związane z ochroną środowiska i gospodarką wodno-ściekową na przejściach granicznych – nalicza opłaty za korzystanie ze środowiska (m.in. spalanie odpadów, kotłownie, oczyszczalnie ścieków, ujęcia wody)

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 12 października 1990 r. o straży granicznej
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
 • posiadanie następujących kompetencji: komunikacja, umiejętność argumentowania, odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w administracji publicznej lub w obszarze finansów publicznych
 • znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego w stopniu komunikatywnym (potwierdzona dokumentem stwierdzającym znajomość języka obcego na wymaganym poziome)
APLIKUJ TERAZ