Praca: Starszy inspektor

Podlaski Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku
Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 83129

Warunki pracy


 • praca administarcyjno-biurowa przed monitorem ekranowym;

 • praca w terenie;

 • wyjazdy służbowe;

 • realizacja zadań służbowych pod presją czasu;

 • praca na wysokości powyżej 3 m;

 • nadzór i kontrola robót budowlanych;

 • narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, faks, niszczarka;

 • w budynku brak sanitariatów oraz podjazdów przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych;

 • brak oznaczeń dla osób niewidomych oraz specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym i głuchym.

Zakres zadań

 • nadzoruje i kontroluje roboty budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej celem sprawdzenia zgodności realizacji robót z projektem i pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej;
 • uczestniczy w odbiorach zrealizowanych obiektów budowlanych celem uzyskania decyzji organu nadzoru budowlanego zezwalającej na użytkowanie obiektu;
 • przygotowuje materiały w zakresie przygotowania opisu przedmiotu zamówienia;
 • przeprowadza przeglądy okresowe obiektów budowlanych;
 • uczestniczy w komisjach przetargowych powoływanych celem wyłonienia wykonawców dokumentacji projektowych oraz robót budowlanych;
 • analizuje dokumentację projektową w celu sprawdzenia jej zgodności jej wykonania z umową, wytycznymi Inwestora zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia oraz dokumentami i uczestniczy w jej odbiorze;
 • przygotowuje dokumenty składane celem zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych wraz z opisem zakresu robót niezbędnych do realizacji;
 • sprawdza kompletność dokumentacji powykonawczej i prawidłowość wykonania protokołów badań, prób i sprawdzeń oraz uczestniczy w kontrolach przeprowadzanych przez upoważnione organy w celu uzyskania decyzji na użytkowanie obiektu budowlanego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie budowlane
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w wykonawstwie budowlanym i / lub przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
 • uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej
 • wpis na listę członków właściwej izby inżynierów samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę o członkostwie i opłaconym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej
 • znajomość obsługi programów kosztorysowych NORMA, WKI-PLAN i pakietu biurowego MS Office m.in. Word, Excel
 • znajomość i umiejętność stosowania w praktyce szeroko rozumianych przepisów z zakresu ustawy prawo budowlane, budowlanych przepisów branżowych, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawy prawo zamówień publicznych, przepisów bhp, i p.poż. wraz z aktami wykonawczymi
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej
 • kierowanie pojazdami
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ