Praca: Starszy inspektor wojewódzki

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 117091

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,


- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,


- zagrożenie korupcją.


                    


Praca wykonywana w budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Mickiewicza 3. Stanowisko pracy mieści się na III piętrze. Budynek uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz wymagań dostępności dla osób na wózkach inwalidzkich (podjazd, windy). Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

Zakres zadań

 • analizuje pod kątem formalnym i prawnym wnioski i zgłoszenia w zakresie obszarów kolejowych i terenów zamkniętych objętych klauzulą „zastrzeżone” i „poufne”
 • prowadzi postępowania administracyjne w zakresie obszarów kolejowych i terenów zamkniętych objętych klauzulą „zastrzeżone” i „poufne”
 • przygotowuje projekty decyzji i postanowień w zakresie obszarów kolejowych i terenów zamkniętych objętych klauzulą „zastrzeżone” i „poufne”

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu budownictwa, architektury, gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska, inżynierii środowiska
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • wyrażenie zgody na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” i „poufne” lub posiadanie takiego poświadczenia
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
 • posiadanie następujących kompetencji: komunikacja, umiejętność argumentowania, odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, preferowane w zakresie dróg, mostów, lotnisk lub konstrukcyjno-budowlane
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata przy projektowaniu lub w wykonawstwie lub w administracji architektoniczno-budowlanej
APLIKUJ TERAZ