Praca: Starszy inspektor wojewódzki

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 77459

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,


- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,


- permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach,


- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,


- zagrożenie korupcją.


Praca wykonywana w budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Mickiewicza 9. Stanowisko pracy mieści się na I piętrze. Budynek nie uwzględnia potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz wymagań dostępności dla osób na wózkach inwalidzkich (brak podjazdu, windy). Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

Zakres zadań

 • uczestniczy w kontrolach domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy oraz placówek zapewniających całodobową opiekę
 • analizuje dane zawarte w rejestrze domów pomocy społecznej oraz rejestrze placówek zapewniających całodobową opiekę, prowadzonych w ramach działalności gospodarczej lub statutowej
 • bierze udział w prowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu ustalania statusu prawnego domów pomocy społecznej i placówek zapewniających całodobową opiekę oraz z zakresu nakładania kar pieniężnych na podmiot prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę bez wymaganego zezwolenia

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku lub w zakresie: prawo, administracja, ekonomia, pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna, socjologia, psychologia, polityka społeczna, politologia, politologia i nauki społeczne, zarządzanie lub marketing
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego pracy w pomocy społecznej na stanowisku, na którym były realizowane zadania z zakresu pomocy społecznej:
a) w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej,
b) w podmiocie realizującym zadania z zakresu pomocy społecznej na podstawie zlecenia organu administracji rządowej lub samorządowej,
c) w komórce organizacyjnej do spraw nadzoru i kontroli w pomocy społecznej właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego,
d) w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w ramach działu administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne.
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. pomocy społecznej
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
 • znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej
 • znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej
 • znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę
 • znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę
 • znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy
 • znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
 • posiadanie następujących kompetencji: komunikacja, umiejętność argumentowania, odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ