Praca: Specjalista

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Sokółka
Ogłoszenie o naborze Nr 79935

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa,

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej , praca wymaga sprawności obu rąk,

 • użytkowanie elektrycznych urządzeń  biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka),

 • zadania wykonywane w siedzibie Urzędu.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • stanowisko pracy znajduje się na I piętrze   budynku,

 • stanowisko pracy wyposażone jest w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjn-biurowych z obsługą komputera,

 • oświetlenie sztuczne i naturalne,

 • szerokość głównych drzwi wejściowych, drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • siedziba urzędu jest budynkiem dwupiętrowym niewyposażonym w windy osobowe,

 • węzeł sanitarny  przystosowany dla osób niesprawnych ruchowo znajduje się na parterze budynku,

 • stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych,

 • przed budynkiem urzędu jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej ruchowo.

Zakres zadań

 • Przyjmuje korespondencję elektroniczną wpływającą do urzędu za pośrednictwem poczty elektronicznej, SZD, e- PUAP. Ewidencjonuje korespondencję wpływającą do urzędu w systemach informatycznych.
 • Prowadzi sprawy w zakresie zapewniającym prawidłową obsługę Naczelnika Urzędu, w szczególności dotyczące: gospodarowania mieniem, eksploatacyjno-zaopatrzeniowe, ochrony informacji prawnie chronionych, obronne oraz zarządzania kryzysowego, ochrony informacji prawnie chronionych, ochrony fizycznej osób, obiektu i mienia, ochrony przeciwpożarowej.
 • Nadzoruje i prowadzi wszelkie sprawy związane z użytkowaniem budynku. Podpisuje w imieniu Naczelnika protokoły przeglądów technicznych wykonywanych w budynku.
 • Prowadzi czynności kancelaryjne, w tym obsługę korespondencji wychodzącej.
 • Gromadzi informacje zarządcze z zakresu funkcjonowania urzędu, działalności analitycznej i prognostycznej oraz sprawozdawczości.
 • Udostępnia pracownikom akta przechowywane w archiwum na podstawie sporządzonych kart udostępniania akt.
 • Prowadzi ewidencję skarg, wniosków i petycji wpływających do urzędu oraz sporządza sprawozdania w tym zakresie. Prowadzi ewidencję oraz koordynuje załatwianie wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa
 • Znajomość instrukcji kancelaryjnej
 • Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość obsługi komputera i podstawowych programów pakietu MS OFFICE
 • Komunikatywność
 • Zdolności organizacyjne
 • Odporność na stres
 • Umiejętność jasnego, precyzyjnego i zwięzłego przekazywania informacji
 • W jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ