Praca: Radca prawny

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 81139

Warunki pracy

• Praca związana z obsługą prawną i ochroną interesów kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku; • Kontakt bezpośredni oraz telefoniczny z kierownictwem Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, funkcjonariuszami i pracownikami Policji oraz podmiotami zewnętrznymi; • Praca o charakterze administracyjno-biurowym oraz prawniczym. • Stanowisko pracy usytuowane jest na I piętrze budynku jednostki w pomieszczeniu biurowym. • Narzędzia i materiały pracy: praca w pomieszczeniu biurowym; biurko, telefon, komputer, drukarka, szafy biurowe. • Bariera architektoniczna: w budynku brak jest windy.

Zakres zadań

 • Realizacja pomocy prawnej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.
 • Udzielanie porad prawnych i sporządzanie opinii prawnych dla kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.
 • Wykorzystywanie dostępnych środków prawnych w celu skutecznej ochron interesów Komendy, w tym występowanie przed sądami powszechnymi, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, naczelnym Sądem Administracyjnym, Sądem Najwyższym i innymi organami orzekającymi w zależności od charakteru danej sprawy.
 • Uzgadnianie i opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów prawnych, umów i innych dokumentów, z którymi wiążą się zobowiązania lub prawa majątkowe.
 • Udzielanie porad, wyjaśnień i konsultacji policjantom i pracownikom Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.
 • Realizowanie zadań z zakresu postępowania szkodowego w sprawach, w których występują przesłanki działania policjanta w granicach dopuszczalnego ryzyka.
 • Badanie zasadności zgłaszanych roszczeń odszkodowawczych i przedstawianie wniosków co do sposobu ich załatwienia.
 • Inicjowanie postępowań w celu uchylenia lub zmiany aktów prawnych oraz dokonywanie oceny prawnej wniosków i postulatów zgłaszanych przez kierowników komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe studia prawnicze z tytułem magistra
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Wpis na listę radców prawnych.
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli tajne lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli tajne.
 • Biegła znajomość ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji i rozporządzeń wydanych na jej podstawie,
 • oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego w tym zakresie,
 • a także przepisów Kodeksu pracy, kodeksu cywilnego i postępowania cywilnego, kodeksu postępowania administracyjnego i kodeksu karnego oraz kodeksu postępowania karnego,
 • ustawy o służbie cywilnej i jej przepisów wykonawczych;
 • samodzielność,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • umiejętność analizowania i interpretowania przepisów prawa,
 • umiejętność logicznego formułowania myśli,
 • komunikatywność i kreatywność,
 • asertywność oraz zdolność negocjacji,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ