Praca: Naczelnik wydziału

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Naczelnik wydziału
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 74437

Warunki pracy

Warunki pracy:


praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.,
stres związany z wykonywanymi czynnościami,
obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,
prowadzenie samochodu służbowego,


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
budynek Oddziału i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy
platforma dla osób niepełnosprawnych na poziom parteru, brak windy do pomieszczeń biurowych na piętrze,
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • Planuje, organizuje oraz kieruje pracą podległych pracowników wydziału,
 • Koordynuje i prowadzi całokształt spraw związanych z przygotowaniem i prowadzeniem inwestycji budowlanych-kubaturowych oraz z remontami i utrzymaniem tych nieruchomości, a w szczególności: opracowuje programy inwestycyjne nowych zadań, zleca wykonanie dokumentacji projektowych, opracowuje specyfikacje techniczne do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na przeglądy budynków, budowy, modernizacje i remonty obiektów budowlanych koordynuje i rozlicza roboty budowlano-remontowe,
 • Przygotowuje plany i określa koszty budowy, modernizacji i remontów obiektów zaplecza technicznego Oddziału,
 • Planuje i realizuje wydatki administracyjne i zakupy wyposażenia biurowego oraz comiesięcznie monitoruje koszty,
 • - Nadzoruje sprawy związane z wyposażeniem Oddziału i Rejonów w niezbędne maszyny i środki transportu oraz sprzęt laboratoryjny i biurowy, a w szczególności: nadzoruje eksploatację środków trwałych (samochodów maszyn i urządzeń technicznych) opracowuje zapotrzebowania techniczno-finansowe w/w środków, monitoruje rynek dostawców pod kątem wdrażania nowych technologii i poprawy warunków pracy, opracowuje SIWZ i realizuje zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych,
 • Koordynuje całokształt zagadnień z zakresu gospodarki paliwowo – energetycznej i środków łączności oraz naliczania i uiszczania opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
 • Koordynuje całokształt zagadnień z zakresu ubezpieczania składników majątkowych oddziału,
 • Nadzoruje archiwum zakładowe.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze planowania, koordynowania i kierowania realizacją zadań administracyjno-gospodarczych i zarządczo-inwestycyjnych,
 • uprawnienia budowlane wykonawcze w zakresie budownictwa ogólnego
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • posiadanie wiedzy specjalistycznej w zakresie eksploatacji sprzętu budowlano-drogowego i pojazdów, budynków i budowli,
 • znajomość przepisów w zakresie prawa budowlanego i zamówień publicznych,
 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,
 • kompetencje: Zorientowanie na osiąganie celów, Skuteczna komunikacja, Zarządzanie personelem, Zarządzanie zasobami, Organizacja pracy, Świadomość kosztów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego oraz gospodarki nieruchomościami, ewidencji środków trwałych
 • znajomość przepisów z zakresu gospodarki nieruchomościami, prawo geodezyjne i kartograficzne
 • podstawowa znajomość przepisów z zakresu ustawy o drogach publicznych.
APLIKUJ TERAZ