Praca: Inspektor

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 114177

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,


Praca wykonywana w budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Mickiewicza 3. Stanowisko pracy mieści się na parterze. Budynek uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz wymagań dostępności dla osób na wózkach inwalidzkich (podjazd, windy). Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

Zakres zadań

 • segreguje, skanuje i rejestruje w systemie EZD korespondencję wpływającą do Urzędu,
 • prowadzi skład chronologiczny dokumentów objętych elektronicznym zarządzaniem dokumentacją,
 • przyjmuje i wysyła korespondencję i przesyłki oraz segreguje i kopertuje korespondencję wysyłaną do gmin i powiatów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli poufne lub posiadanie takiego poświadczenia,
 • znajomość przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. prawo pocztowe,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej,
 • posiadanie następujących kompetencji: komunikacja, umiejętność argumentowania, odporność na stres,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • staż pracy: 6 miesięcy w administracji publicznej.
APLIKUJ TERAZ